بليتهاي طبقه اول ورزشگاه آزادي در قسمت شرقي به اتمام رسيد، اما در غربي حدود 500 بليت ديگر باقي مانده است.

تيمهاي پرسپوليس و سپاهان از ساعت 18 امروز در ورزشگاه آزادي به مصاف يکديگر خواهند رفت. اين در شرايطي است که بليتفروشي اين بازي از ساعت 8:30 امروز آغاز شده و در حال حاضر نيز حدود 15 هزار هوادار در ورزشگاه حضور دارند.

به گزارش فارس، در شرايطي که بليت ده هزار توماني پس از دو ساعت و سي دقيقه به پايان رسيد در حال حاضر نيز بليت 5 هزار توماني يعني طبقه پايين در قسمت شرقي تمام شده اما تعداد 500 عدد در غربي مانده که در حال فروش است البته اغلب سکوهاي طبقه پايين خالي است و مثل اينکه هواداراني که بيرون ورزشگاه هستند قصد دارند ديرتر به داخل بروند.

*ماشينهاي آتشنشاني و آمبولانس براي کمک رساني به هواداران در اطراف ورزشگاه مستقر هستند.

*همچنين شب گذشته شيريني سرپرست تيم پرسپوليس به همراه برخي ديگر از مسئولين از ساعت يک و سي دقيقه الي 3 صبح در بين هواداران پرسپوليس حضور پيدا کرد و به برخي از آنها بليتهايي را که خريده بود اهدا کرد.

*رويانيان مديرعامل باشگاه پرسپوليس نيز شب گذشته به اردوي قرمزپوشان رفت و با آنها به گفتوگو پرداخت.

*در هنگام بازرسي از هواداران دقت فراواني ميشود و در دو مرحله هواداران را به دقت ميگردند.

*ماموران نيروي انتظامي نيز در اطراف ورزشگاه و دور درياچه ورزشگاه آزادي مستقر هستند تا از لابهلاي ميلهها و يا گوشه کناري که به داخل ورزشگاه روزنه دارد اشياي منفجره توسط برخي هواداران وارد ورزشگاه نشود.

*بازار فروش ساندويچ نيز در ورزشگاه و اطراف ورزشگاه داغ شده اما باز هم ديده ميشود کيفيتهاي مواد غذايي داخل ورزشگاه چندان مطلوب نيست.