مهاجم ليورپول با توجه به حاشيههاي فراواني که دارد آينده خود را به باشگاه پيوند زد.


لوييس سوارز اروگوئهاي در دربي حساس اين هفته تيمش مقابل اورتون نميتواند به ميدان برود زيرا به دليل گاز گرفتن دست برانيسلاو ايوانوويچ، مدافع چلسي به تحمل 10 جلسه محروميت محکوم شده است.

به گزارش فارس، بسياري از رسانهها به انتقاد شديد از سوارز پرداخته و وي را بازيکن پر حاشيهاي دانستهاند. برخي از هواداران دو آتشه ليورپول هم معتقدند سران باشگاه بايد سوارز را بفروشند.

در واکنش به انتشار اين خبرها، سوارز تمامي خبرهاي خروج از آنفيلد را رد کرد. «با ليورپول قرارداد دارم و اين چيزي است که حال و آينده مرا ميسازد. از زماني که وارد اين تيم شدهام، ميدانم که دربي مرسي سايد چه معنايي دارد. از اينکه نميتوانم در اين جدال حساس شرکت داشته باشم ناراحتم. البته ما بازيکنان بزرگي داريم که به راحتي ميتوانند از پس حريف برآيند.»