استعفاي مديرعامل باشگاه تراکتورسازي مورد قبول هيات مديره قرار گرفت.

سردار جعفري، مديرعامل باشگاه تراکتورسازي پس از کنارهگيري از سمت خود منتظر نظر هيات مديره بود.

به گزارش ايسنا ، او دقايقي پيش از سمت مديرعاملي تراکتورسازي کنار گذاشته شد تا پس از برکناري توني اوليويرا، دومين تغيير بزرگ تراکتورسازان در کمتر از يک هفته باشد.