قائم مقام سابق سازمان تربيت بدني با بيان اينکه هر کسي که در خود توانايي ميبيند بايد بتواند در انتخابات کميته ملي المپيک شرکت کند تاکيد کرد: کميته ملي المپيک ارث پدري کسي نيست.

اميررضا واعظ آشتياني درباره موضوع اصلاح اساسنامه کميته ملي المپيک اظهار کرد: اصلاح اساسنامه در هر صورت بايد در چارچوبي باشد که IOC آن را مغاير با قوانين خود نداند و آن را تاييد کند. در صورت لزوم اصلاح اساسنامه ، هيات اجرايي کميته بايد زودتر به اين موضوع ميپرداخت و اين اصلاحات منتهي به پايان دوره و گذر از زمان مقرر انتخابات نميشد. حال بايد همه کمک کنند تا اين اصلاحات به اتمام برسد و کميته المپيک بتواند برنامهريزي لازم براي آينده ورزش را داشته باشد.

وي با اشاره به اينکه IOC به دنبال جلوگيري از ورود مسائل سياسي به ورزش است، گفت: هرچند امروز در دنيا از ورزش به عنوان يک ابزار قوي براي رسيدن به اهداف سياسي است اما با ظرافت و استفاده از فرمول خاص غيرمستقيم در ورزش دخالت ميکنند تا بهانهاي به دست IOC ندهند.

به نقل از ايسنا، قائم مقام سابق سازمان تربيت بدني با بيان اينکه IOC نسبت به مديريت ورزش در ايران حساس شده است، تاکيد کرد: دولت ايران نيز مانند ساير دولتها در دنيا ميتواند به وسيله ورزش بهرهبرداريهاي مورد نظر خود را داشته باشد اما بايد به گونهاي اين کار را انجام دهد تا مسئولان IOC نسبت به دخالت سياسي در ورزش حساس نشده و به آن ايراد نگيرند.

واعظ آشتياني تصريح کرد: مسئولان ورزشي کشورمان بايد به اين موضوع واقف باشند که اين حق دولت است که در اصلاح اساسنامه کميته ملي المپيک دخالت کند اما بايد ظرافتهايي را در اين قضيه اعمال کنند تا IOC نسبت به اساسنامه ايراد نگيرند.

وي زمانبر شدن اصلاح اساسنامه را مربوط به بوروکراسي اداري چه در داخل و يا خارج از کشور دانست و افزود: IOC ضمن ايرادهاي فني به دنبال بهانهجويي نيز است اما ما نبايد فرصتها را از دست بدهيم و به گونهاي اساسنامه را اصلاح کنيم که رفت و برگشت آن به IOC کاهش يابد و سريعتر به تاييد آنها برسد.

قائم مقام سابق سازمان تربيت بدني درباره قول برگزاري انتخابات در نيمه دوم خرداد توسط کميته ملي المپيک نيز گفت: انتخابات قطعا بايد به زودي برگزار شود زيرا زمان زيادي از برگزاري به موقع آن گذشته و به صلاح نيست ادامه پيدا کند.

وي ابراز اميدواري کرد با تاييد اساسنامه کميته ملي المپيک توسط IOC انتخابات آن نيز به زودي برگزار شود.

واعظ آشتياني همچنين گفت: هر مسئولي در جامعه ورزش اگر داراي توانايي است حق دارد در انتخابات کميته ملي المپيک حضور پيدا کند و در يک فضاي دموکراسي واقعي در انتخابات شرکت کند.

قائم مقام سابق سازمان تربيت بدني تاکيد کرد: نبايد عدهاي به کميته ملي المپيک به عنوان يک ارثيه پدري براي خود نگاه کنند و بخواهند با باند بازي و واسطهگري اين کميته را در اختيار داشته باشند.

وي با اشاره به اينکه خيلي بايد سادهانديش باشيم که بگوييم چنين اتفاقي وجود ندارد و رخ نخواهد داد تاکيد کرد: محيط ورزش را بايد با نوسازي از سطوح مختلف ورزش مانند کميته ملي المپيک شروع کرد تا به سطوح پايينتر تسري پيدا کند.

واعظ آشتياني همچنين درباره عملکرد وزارت ورزش گفت: آقاي عباسي وارث بيتدبيري مديران قبلي در انتخابات و انتصاب روساي برخي از فدراسيونها است به همين دليل برخي از روساي فدراسيونها را از سمتشان برکنار کرد.

وي ادامه داد: اگر وزير ورزش با اين روساي فدراسيونها ادامه ميداد و در اين باره سکوت ميکرد به ضرر ورزش کشور بود اما خوشبختانه وي با قدرت اين کار را آغاز کرد اما بايد با لحاظ کردن فرمولهاي خاص نسبت به اين موضوع اقدام ميکرد تا بهانهاي به دست IOC و فدراسيونهاي جهاني ندهد.

مديرعامل سابق استقلال علاوه بر عوامل داخلي، سنگاندازي برخي افراد در خارج از کشور را درباره تحريمهاي برخي فدراسيونهاي ورزشي موثر دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته همه روساي فدراسيونها با همين شيوه ميآمدند و ميرفتند اما از بدشانسي عباسي اين برکناريها موجب حساسيت IOC و فدراسيونهاي جهاني شد.

وي تاکيد کرد: اگر مشاوران وزير ورزش هشدارهاي لازم در اين زمينه را ميدادند و فرمولهاي خاص ارائه ميکردند و همچنين ديپلماسي ورزشي اگر فعال بود قطعا چنين تحريمهايي اعمال نميشد.

واعظ آشتياني عملکرد وزير ورزش را در مجموع مثبت دانست و گفت: هر مديري نقاط ضعف و قوتي دارد اما بايد بگويم متاسفانه روابط عمومي وزارت ورزش فعال و پويا نبوده است تا بتواند عملکردهاي مثبت و برنامههاي اين وزارتخانه را به خوبي به افکار عمومي انتقال دهد و در اين مورد مسئولان روابط عمومي وزارت ورزش و مديران اين وزارتخانه با عدم انعکاس کارهاي مثبت به وزير ورزش جفاي زيادي کردند. اين وظيفه وزير نيست که هر روز در رسانه ها باشد و اين از وظايف مديران مياني و ارشد وزارتخانه است که بايد از عملکرد مثبت خود گزارش دهند .

قائم مقام سابق سازمان تربيت بدني با بيان اينکه عباسي فرصت زيادي در اختيار نداشت تصريح کرد: متاسفانه مديري که قبل از وي فعاليت ميکرد کاري کرد که از وزير ورزش انرژي زيادي در جهت تنظيم و تلطيف فضاي ورزش کشور گرفته شود.

وي افزود: يک فضاي بياعتمادي در زمان مديريت قبلي ورزش کشور وجود داشت که عباسي با انجام کارهاي نرمافزاري و اجراي تکنيکهاي خاص توانست اين فضا را بهبود بخشد و در راه اعتماد بخشي گام بردارد. تنظيم و تدوين قوانين ، آيين نامههاي وزارتخانه تازه تاسيس ، کسب نتايج درخشان در المپيک لندن و پرداخت پاداش به موقع قهرمانان که از دوره هاي گذشته وعده داده شده بود از جمله اقدامات مهم وزير ورزش است.

واعظ آشتياني درباره اولويتهاي ورزش کشور نيز گفت: نکته اول لزوم بسط اعتمادسازي در ورزش و پس از آن داشتن استراتژي و هدفگذاري است تا بر اساس اهداف تعيين شده حرکت نماييم.

قائم مقام سابق سازمان تربيت بدني بر لزوم تربيت نيروهاي متخصص در جهت رسيدن به اهداف تاکيد کرد و گفت: نبايد مديراني که داراي توان مديريتي لازم نيستند در راس امور قرار بگيرند.

وي با بيان اينکه در موضوع کنترل و نظارت نيز بسيار ضعيف هستيم تاکيد کرد: بايد با مديراني که با عوامفريبي وعدههاي دروغين ميدهند برخورد جدي داشت تا نتوانند به راحتي دست به اين اقدامات و بهره برداري شخصي ، گروهي و باندي بزنند.

واعظ آشتياني مشکل اول ورزش را کمبود بودجه ندانست و تصريح کرد: مشکل اول ورزش کشور نيروي انساني متخصص است که بتواند از حداقلها بهترين نتيجه را کسب کند که اگر يک مدير متخصص نباشد بودجه بيتالمال را به هدر خواهد داد.

دستگاه ورزش در دولت هاي نهم و دهم از بودجه خوبي برخوردار بوده هرچند در سال گذشته مشکلات زيادي در بودجه کشور بوجود آمد اما با اين وجود ، عباسي به خوبي مسائل مالي و بودجه را مديريت کرد .