به گزارش اوج ، بهروز منتقمي که مامور مذاکره با کريمي براي بازگشت به دنياي فوتبال شده، اظهار داشت: من هيچ قولي نمي دهم چون هنوز صحبتي با کريمي نداشته ام و دلايل او براي خداحافظي را نمي دانم. کريمي يکروزه تصميم به خداحافظي نگرفته و حتما منطقي براي اين کارش داشته. بايد اول حرفهاي او را بشنوم و بعد در مورد بقيه موارد با او صحبت کنم.