رئيس کميته داوران فدراسيون فوتبال گفت: نميدانم چرا دبيرکل فدراسيون آييننامه کميته داوران که به تصويب هيئترئيسه رسيده است را ابلاغ نميکند؟

فريدون اصفهانيان اظهار داشت: حدود 6 ماه قبل آييننامه کميته داوران که به تصويب اعضاي کميته رسيده بود در هيئت رئيسه فدراسيون نيز مصوب شد اما اين آييننامه هنوز از سوي نبي دبير فدراسيون به استان ها ابلاغ نشده است.

به نقل از فارس، وي ادامه داد: آن زمان گفتند بايد آييننامه به تاييد کميته تدوين مقررات فدراسيون هم برسد که هوشنگ نصيرزاده هم اين آييننامه را تاييد کرد اما باز هم نبي اين آييننامه را ابلاغ نکرده و نميکند. من از کفاشيان سراغ آييننامه را گرفتم اما او گفت آن را به نبي داده تا ابلاغ کند که نبي اين کار را نکرده است. در حاليکه وظيفه دبيرکل ابلاغ آييننامههاي مصوب است.

رئيس کميته داوران در مورد اينکه شايد رفاقت نبي با حسين عسگري رئيس دپارتمان داوري مانع ابلاغ اين آييننامه است زيرا طبق اين آييننامه بايد رئيس دپارتمان از سوي کميته داوران تاييد شود گفت: من به رفاقت آنها کاري ندارم و حتي به اشخاص هم کاري ندارم. ما ميگوييم بايد بين دپارتمان داوري و کميته داوران هماهنگي وجود داشته باشد. رئيس دپارتمان را هم بايد به نبي معرفي کنيم و با هماهنگي او رئيس را انتخاب کنيم و اگر ايشان فرد پيشنهادي ما را نپذيرفتند يا ما او را قانع ميکنيم يا او ما را قانع ميکند. يا نفر بعدي را به او معرفي ميکنيم. نمي دانم اشکال کار کجاست که نبي همچنان از ابلاغ آييننامه داوران طفره ميرود. در حاليکه استانها با من تماس ميگيرند و بلاتکليف هستند و نميدانند طبق کدام آييننامه بايد کار کنند.