اولين تمرين تيم ملي براي بازي با عمان امروز در کمپ تيمهاي ملي برگزار شد.

در اين تمرين که با جديت خاصي از سوي کارلوس کيروش پيگيري ميشد شهاب گردان دروازهبان تيم سپاهان و مهرداد پولادي هافبک تيم پرسپوليس بازيکناني بودند که در تمرين تيم ملي حضور نداشتند و مابقي نفرات حاضر در تمرين امروز تيم ملي به شرح زير بودند:

رحمان احمدي، حامد لک، سوشا مکاني، حسين ماهيني،محمدرضا خلعتبري، سيد جلال حسيني، کريم انصاريفرد، رضا حقيقي، پژمان نوري، قاسم حداديفر، بختيار رحماني، محمد غلامي، محمد نوري، محمد نصرت، مهرداد اولادي، اميد ابراهيمي، محسن مسلمان، غلامرضا رضايي، احسان حاجصفي، شجاع خليلزاده، محمدرضا خانزاده و اميرحسين فشنگچي.

به گزارش فارس، عليرضا منصوريان در تمرين تيم ملي با لباس ورزشي حضور داشت و حتي در لحظاتي که کارلوس کيروش با بازيکنان تيم ملي در مورد نحوه تمرينات صحبت ميکرد در کنار کيروش بود. اين حضور منصوريان باعث شد خبرنگاران حاضر در تمرين تيم ملي با کنجکاوي خاصي در مورد حضور منصوريان در اردوي تيم ملي از يکديگر سؤال کنند. اين شائبه به وجود آمده بود که منصوريان به کادر فني تيم ملي اضافه شده است.

* قبل از آغاز تمرين کارلوس کيروش براي بازيکنان تيم ملي در مورد نحوه آماده سازي تيم ملي براي مسابقات پيش رو توضيحاتي ارائه داد.

* کارلوس کيروش بعد از اينکه دقايقي را براي بازيکنان صحبت کرد با محمد مهدي نبي دبير کل فدراسيون فوتبال و سرپرست فعلي تيم ملي نيز به مدت 20 دقيقه جلسهاي داشت.

* تعداد زيادي خبرنگاران رسانهها و شبکههاي خبري براي پوشش اولين جلسه تمرين تيم ملي در کمپ تيمهاي ملي حضور داشتند.

* هر سه دروازهبان حاضر در اردوي تيم ملي زير نظر مربي گلرها تمرينات ويژه مخصوص به خود را انجام ميدادند.

* محور اصلي برنامههاي تمريني مليپوشان کارهاي استقامتي بود که در بخش اول تمرين زير نظر مربي بدنساز انجام ميشد. بعد از آن مليپوشان در يک سوم زمين کمپ تيمهاي ملي در قالب دو تيم سفيد و قرمز به انجام بازي فوتبال پرداختند.

* کارلوس کيروش مثل هميشه جديت خاصي در تمرين صبح امروز داشت و حتي در نوع پاسهايي که مليپوشان به يکديگر ميدادند، نکاتي را به آنها گوشزد ميکرد.

* در جريان بازي تمريني بارها بازي را قطع کرده و نکاتي را به بازيکنان تذکر ميداد. نکته جالب توجه در بازي تمريني مليپوشان اينکه هر 10 دقيقه که از زمان مسابقه ميگذشت به مدت 5 دقيقه بازي قطع شده و مليپوشان به کارهاي استقامتي ميپرداختند. اين رويه در طول تمرين چند بار تکرار شد.

* به نظر ميرسد کارلوس کيروش بعد از حضور نزديک به 2 سال خود در ايران توانسته است تا حدودي مکالمه فارسي را ياد بگيرد. به طوري که وقتي چند تن از بازيکنان مليپوش با رسانهها مشغول مصاحبه بودند کارلوس کيروش با زبان فارسي با آنها سلام وعليک کرد. حتي وقتي بازيکناني مانند خلعتبري در جريان تمرين صاحب توپ ميشدند و از جناحين حرکت ميکردند کيروش به زبان فارسي به آنها ميگفت توپ را روي دروازه ارسال کن. او حتي با خبرنگاران نيز به زبان فارسي سلام وعليک کرد. اين موضوع در نوع خود جالب توجه بود که کيروش توانسته اصطلاحات فوتبالي را به زبان فارسي بيان کند.