در اولين جلسه هيات رييسه اتحاديه مربيان فوتبال ايران اعضا درباره اساسنامه اين اتحاديه به بحث و تبادل ميپردازند تا مفاد آن را مورد تصويب قرار دهند.


دکتر مهدي محمودي، مشاور حرفهاي سازي اتحاديه فوتبال ايران درباره اين جلسه، اظهار کرد: اين جلسه اولين جلسه هيات رييسه کانون مربيان کشور است و در اين جلسه قرار است اساسنامه جديد مورد بررسي قرار بگيرد. کانون مربيان پيش از اين يک اساسنامه داشت که بيشتر جنبه آموزشي داشت و برگزاري کلاسهاي مربيگري و مانند آن را لحاظ ميکرد. تلاش ما اين بود که براي مربيان اتحاديه اي را تشکيل دهيم که علاوه بر آموزش امور صنفي را نيز پوشش دهد و به اين منظور تصميم گرفتيم اساسنامه جديد را با اساسنامه قبلي ادغام کنيم.

به گزارش ايسنا ، اين وکيل و حقوقدان بينالمللي، ادامه داد: از موارد مهم قابل بررسي در اساسنامه جديد پيگيري امور صنفي مربيان مانند آينده شغلي ، بيمه، حل اختلافات، فسخ قرارداد و مانند اينهاست. اساسنامه تدوين شده جديد بر اساس اساسنامهي اتحاديههاي معتبر اروپايي مانند اتحاديه فوتبال انگليس تدوين شده است.

دکتر محمودي در ادامه از يک مبحث حقوقي با عنوان "قرارداد جمعي" سخن گفت و ادامه داد: بر اين اساس ميتوان قراردادي بين اتحاديه مربيان و سازمان ماليات منعقد کرد که بر اساس آن از همه مربيان به يک ميزان ماليات اخذ شود. همچنين در دفاع از حقوق مربيان، اتحاديه مربيان ميتواند يک وکيل يا مشاور حقوقي استخدام کند که از همه مربيان دفاع کند.

مشاور حرفهاي سازي اتحاديه باشگاههاي فوتبال در ادامه و در پاسخ به اين سوال که اکنون امور صنفي مربيان با چه مشکلاتي روبروست که اتحاديه قصد ورود به آنها را دارد، اظهار کرد: مهمترين مساله بازنشستگي مربيان است. آنها اکنون مشغول به کار هستند، اما زماني که ديگر کار نميکنند با مشکل روبرو ميشوند. اتحاديه ميتواند با وضع قوانيني بازنشستگي، بيمه و خدمات درماني مربيان را تضمين کند. همچنين اتحاديه ميتواند به نمايندگي از مربيان در مجمع فدراسيون فوتبال خواستههاي آنها را مطرح کند. اکنون مربيان با وجود نقش عمدهاي که در فوتبال کشور دارند، تنها يک نماينده در مجمع فدراسيون دارند که آن را هم فدراسيون انتخاب ميکند.

اتحاديه باشگاههاي فوتبال کشور در راستاي فعاليتهاي حرفهاي سازي فوتبال نمونه قرارداد جديدي براي بازيکنان طراحي کرده است و آن را در اختيار سازمان ليگ قرار داده است. محمودي در اين رابطه گفت: بر اساس بخشنامه 1175 فيفا قرارداد بازيکنان فوتبال بايد داراي حداقل الزامات قانوني باشد. سازمان ليگ فوتبال ايران مايل است که قرارداد بازيکنان و شيوه آن در اختيار خود باشگاهها قرار بگيرد. اما با اين حال اتحاديه يک نمونه قرارداد استاندارد را طراحي کرده و آن را به عنوان يک الگو به باشگاهها ارائه ميکند. در اين قرارداد که بر اساس قراردادهاي استانداردهاي اروپايي تدوين شده است همه موارد مشکلزاي پيشين مانند مرخصي ، بيماري ، تغذيه ، تبليغات و حق فسخ قرارداد پيشبيني شده است. همچنين در اين قرارداد شروط ضمن عقد در نظر گرفته شده که ديگر باشگاهها به قرارداد داخلي نيازي نداشته باشند.