آخرين تمرين تيم ملي فوتبال کشورمان صبح امروز در زمين اصلي کمپ تيمهاي ملي پيگيري شد.

در اين تمرين بعد از انجام کارهاي کششي در يک گروه 7 نفره و دو گروه 6 نفره به کارهاي سرعتي و هوازي پرداختند. اين بخش از تمرينات زيرنظر مربي بدنساز تيم ملي انجام شد.

به گزارش فارس، هنگامي که بازيکنان در حال تمرينات هوازي بودند، کارلوس کيروش به سمت نيمکت مربيان رفت و از کيف کوچک خود يک کاغذ که نحوه تمرينات امروز مليپوشان را روي آن نوشته بود برداشت و به داخل جورابش گذاشت و به زمين تمرين برگشت.

* دن گاسپارت مربي تيم ملي تمرينات جديدي را براي دروازهبانان در نظر گرفته بود. او با بردن چند آدمک در جلوي دروازه و نهادن 6 دروازه کوچک که مخصوص بازيهاي گل کوچک است بيشتر با دروازهبانان در خصوص نحوه گرفتن توپهاي هوايي تمرين کرد.

* در بخش بعدي تمرين که اميد نمازي و کارلوس کيروش روي آن دقت ويژهاي داشتند ارسال پاسهاي بلند در حين حرکت در عرض و عمق زمين انجام شد. در اين بخش از تمرين بازيکنان به دو گروه تقسيم شده بودند. يک گروه زير نظر کيروش و نمازي تمرين ميکرد. در يک گروه هم منصوريان و سيموئز و مارکار آقاجانيان بود.

*بازيکنان تيم فوتسال هم در سالن کمپ تيمهاي ملي تمرينات خود را پيگيري ميکردند.

* تيم ملي نوجوانان نيز تمرينات خود را همزمان با تمرينات تيم ملي در زمين شماره 2 کمپ تيمهاي ملي انجام ميدادند.

* بخش سرعتي و استقامتي تيم ملي در گوشه سمت شمالي زمين کمپ تيمهاي ملي برگزار شد و بازيکنان در دو رديف به کارهاي سرعتي در فضاهاي کوتاه پرداختند.

* بازيکنان به دو تيم سفيد و آبي تقسيم شدند و در يک سوم جنوبي زمين کمپ تيم ملي با 6 دروازه گل کوچک که در عرض زمين گمارده شده بود و در هر سمت سه دروازه بود به بازي گل کوچک پرداختند. هر تيم اگر زودتر پاسهايش به حدنصاب ميرسيد ميتوانست گلزني کند. در اين بخش از تمرين خلعتبري با کاور نارنجي به عنوان بازيکن آزاد براي هر تيمي که صاحب توپ ميشد به عنوان يار کمکي بازي ميکرد. اين بخش از تمرين با دروازههاي متعدد گل کوچک در فضاي يک سوم زمين کمپ تيمهاي ملي بسيار عجيب بود. اين بخش از تمرينات بعد از دقايقي با برداشته شدن دروازههاي گل کوچک که به دستور کيروش بود شکل جديتري به خود گرفت و بازيکنان در قالب دو تيم با دو دروازه بزرگ به بازي فوتبال پرداختند.

*علي کفاشيان به عنوان رئيس فدراسيون فوتبال به همراه مهدي تاج رئيس سازمان ليگ برتر و مهدي محمدنبي دبيرکل فدراسيون فوتبال در اواسط تمرين خود را به کمپ تيمهاي ملي رساندند تا آخرين تمرين تيم ملي را زير نظر داشته باشند. آنها بعد از پايان تمرين دقايقي با کيروش و بازيکنان به صحبت پرداختند.