کرار جاسم بلزیکن ابی پوش در طی تصمیماتی که گرفته شد باید به تمرین خود در استقلال برگردد و حق امضای قرار داد دیگری ندارد.