مصطفی زمانی با انتقاد از عملکرد صداوسیما کاندیداتوریاش در انتخابات شورای شهر را تکذیب کرد.

طی روزهای گذشته دستورالعملی به برنامهسازان صداوسیما ارسال شده که در آن پخش نام و تصاویر کاندیداهای شورای شهر ممنوع اعلام شده است.

در میان این اسامی نام مصطفی زمانی نیز به چشم میخورد که حتی واحد بازرگانی صداوسیما طی روزهای گذشته به همین دلیل نام و تصویر این بازیگر را از تیزرهای «ملکه» حذف کرده است. اتفاقاتی که تعجب مصطفی زمانی را به همراه داشته است.

او با انتقاد از عملکرد صداوسیما گفت: «نمیدانم صداوسیما با استعلام از کدام مرجع این اخبار نادرست را دریافت کرده و متعاقباً نام و تصاویر من را حتی در تیزرهای فیلم «ملکه» حذف کرده است.»

زمانی در ادامه گفت: «من برای حضور در انتخابات شورای شهر تهران ثبتنام نکردهام و پیش از این بارها اعلام کرده بودم که اصلاً مخالف حضور بازیگران در عرصه سیاست هستم.»

در هفتههای گذشته چهرههایی چون امید و امین زندگانی، دانیال عبادی، افسانه بایگان، محمدرضا عیوضی، الهه رضایی، عبدالحسین مختاباد و... برای حضور در شورای شهر تهران ثبتنام کرده بودند که ظاهراً همه آنها رد صلاحیت شدند.