روز اول رقابتهاي کشتي فرنگي جام يادگار امام (ره) با استقابل کم تماشاگران تهراني روبرو شد.

رقابتهاي کشتي فرنگي جام يادگار امام (ره) از ساعت 13 امروز با برگزاري ديدارهاي 3 وزن اول در سالن شهداي هفتم تير تهران آغاز شد.

به گزارش فارس، اين مسابقات که تا پيش از اين به ميزباني قم برگزار ميشد و تا همين هفته گذشته هم قرار بود در اين شهر برگزار شود به دلايلي به تهران منتقل شد. در حالي که با توجه به برگزاري اين مسابقه در زماني مناسب و در سالني در مرکز تهران پيشبيني ميشد استقبال بهتري از سوي تماشاگران تهراني مواجه شود، اما تقريباً به غير از شرکت کنندگان و مربيانشان و تعدادي معدود از گوش شکستههاي پيشکسوت تماشاگر ديگري حضور نداشت.

* از ديگر نکات جالب توجه مسابقات امروز غيبت خطيب سرپرست فدراسيون کشتي بود. وي که تقريبا در مسابقات گذشته حضوري هر چند اندک در مسابقات داشت امروز غايب اصلي اين رقابتها بود. به نظر ميرسد تصميم وزارت ورزش و جوانان براي ثبت نام مجدد از داوطلبان رياست فدراسيون کشتي، سرپرست کنوني فدراسيون را دلسرد کرده است.

* از ديگر نکاتي که در اين رقابتها جلب توجه ميکرد غيبت تعداد زيادي از اعضاي کميته فني بود. در حالي که حسين ابراهيميان (ملاقاسمي)، رحيم عليآبادي، بهرام مشتاقي، احد پازاج، رضا سيمخواه و حسن رنگرز قرار بود به عنوان اعضاي کميته فني بر اين رقابتها نظارت کنند، اما تنها رنگرز و مشتاقي در سالن مسابقات حضور داشتند.

* مسابقات با قوانين جديد فيلا برگزار ميشد که همين موضوع اعتراضات زيادي را به همراه داشت. برخي از اين اعتراضات به جا بوده و به دليل عدم آشنايي داوران و برخي نيز به دليل عدم آشنايي مربيان و کشتيگيران با قوانين و مقررات جديد فدراسيون جهاني کشتي بود.