در راستاي برنامه هاي حمايت از تيم ملي توسط رسانه ملي، کي روش هفته آينده جلسه اي را با گزارشگران صدا و سما برگزار خواهد کرد.

به گزارش فارس، همچنين قرار است جلسه اي با حضور کادر فني تيم ملي در صدا و سيما برگزار شود.

مجيد زين العابدين رئيس شوراي سياست گذاري صدا و سيما با تاييد اين خبر به فارس گفت: قصد داريم قبل از بازي با قطر و لبنان برنامه هاي حمايت از تيم ملي را انجام دهيم زيرا رسانه ملي و تيم ملي هر دو يک هدف را دنبال مي کنند.