استفاده همزمان از ۴ خارجی در ترکیب تیم

به گزارش خبرگزاری فارس، طبق آئیننامه جدید نقل و انتقالات بازیکنان حرفهای فوتبال ایران، در فصل آینده هر باشگاه لیگ برتری میتواند با شرایط زیر حداکثر 4 بازیکن خارجی را به شرح زیر استخدام و ثبتنام کند که یک نفر آنها الزاماً باید آسیایی باشد:

1- بازیکنان آسیایی و اقیانوسیه باید حداقل در سه سال گذشته عضویت تیم ملی بزرگسال کشور متبوع را داشته یا در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ACL بازی کرده باشند. یا حداقل در پنج سال گذشته عضویت تیم ملی امید کشور متبوع را داشته باشد.

2- بازیکنان کشورهای آفریقایی و آمریکای شمالی باید حداقل در سه سال گذشته عضویت تیم ملی بزرگسالان کشور متبوع را داشته باشند یا حداقل در پنج سال گذشته عضویت تیم ملی امید کشور متبوع را داشته باشند.

3- بازیکنان اروپایی یا آمریکای جنوبی و یا بازیکنان سایر قارهها، شاغل در اروپا و آمریکای جنوبی باید حداقل در سه فصل گذشته عضویت در دو رده بالای مسابقات کشور مبدأ را داشته باشند.

4- باشگاهها میتوانند هر 4 بازیکن خارجی خود را همزمان در هر بازی به کار بگیرند.

5- مدارک مربوط به احراز شرایط استخدام بازیکن خارجی شامل (تأییدیه فدراسیون ملی و باشگاه دارنده بازیکن) به عهده باشگاه گیرنده است.

6- فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هیچگونه مسئولیتی در قبال استعمال مدارک فوق که توسط باشگاهها صورت میگیرد نخواهد داشت و در صورت اثبات عدم طی تشریفات قانونی توسط باشگاه در جذب بازیکن تأمین کلیه خسارات احتمالی به عهده باشگاه گیرنده بوده ولی بکارگیری این بازیکن تا زمان اثبات تخلف مصداق بازیکن غیرمجاز نبوده ولی بعد از اثبات عدم طی تشریفات قانونی بکارگیری بازیکن مجاز نیست.

7- استفاده از بازیکنان خارجی رده سنی امید مشمول سهمیههای تعیین شده در آئیننامه نقل و انتقالات بازیکنان هستند.

8- باشگاههای حاضر در لیگ دسته اول به هیچ وجه مجاز به جذب و استخدام بازیکن خارجی نیستند.

ماده 32. آزاد کردن بازیکن خارجی جهت حضور در تیم های ملی کشور متبوع

1- باشگاهها موظفند بازیکن خارجی به خدمت گرفته را در صورت درخواست فدراسیون فوتبال کشور متبوع به مدت پیشبینی شده آزاد نمایند.

2- برای مسابقات بینالمللی پیشبینی شده در تقویم فیفا

3- برای مسابقاتی که موضوع انتقال بازیکن بنا به تصمیم کمیته اجرایی فیفا یا کنفدراسیون گرفته میشود.

4- آزاد کردن بازیکنان باید طی مدت آمادگی پیش از مسابقه صورت گیرد.

5- مسابقه دوستانه 48 ساعت قبل

6- مسابقات رسمی انتخابی در تورنمنتهای بینالمللی چهار روز (با احتساب روز مسابقه) چنانچه مسابقه در کنفدراسیون دیگری (قارهای) برگزار شود مرخصی بازیکن تا پنج روز ادامه مییابد.

7- بازیهای رسمی انتخابی برای تورنمنتهای بینالمللی که در تقویم فیفا قرار دارند 48 ساعت.

8- بازیهای دوستانه که در تاریخهای رزرو شده در تقویم فیفا برای تورنمنتهای بینالمللی تعیین گردیده 48 ساعت

9- مسابقات نهایی در تورنمنتهای بینالمللی 14 روز قبل از اولین بازی مسابقه خواهد بود.

10- باشگاهها میتوانند با مدت طولانی مرخصی بازیکنان موافقت نمایند.

11- بازیکنان مطابق با فراخوان فدراسیون خود طبق شرایط آمده در این ماده حداکثر 24 ساعت بعد از اتمام مسابقه باید به باشگاه مراجعت نمایند در صورتی که مسابقه مذکور در کنفدراسیون دیگری برگزار شود مدت مزبور تا 48 ساعت تمدید یابد، باشگاهها باید به صورت مکتوب برنامه تاریخ خروج و برگشت بازیکن را 10 روز پیش از مسابقه به اطلاع او برسانند. فدراسیون ذیربط باید تضمین دهد که پس از اتمام مسابقه بازیکنان قادر به بازگشت به باشگاه خود هستند.

12- چنانچه فدراسیونی به طور مکرر این مقررات را نقض نماید کمیته وضعیت بازیکنان فیفا میتواند محدودیتهای مقتضی البته نه محدود، موارد ذیل را اعمال نماید.

الف- جریمه

ب- کاستن از مدت آزادسازی

ج- منع فراخوان بازیکن در مسابقات بعدی

13- آزاد کردن بازیکنان در مسابقاتی که در لیست بازیهای رسمی فیفا نیامده است ضروری نیست.

14- حداقل زمان آزاد کردن بازیکنان خارجی 48 ساعت قبل از روز بازی خواهد بود.

ماده 33- فراخوان بازیکنان خارجی توسط فدراسیون های متبوع آنها

1- به عنوان قانون کلی، هر بازیکنی که در باشگاهی ثبتنام نموده هنگام درخواست فدراسیون در صورتی که واجد شرایط بازی براساس ملیت خود برای یکی از تیمها باشد متعهد به ارائه پاسخ مثبت است.

2- فدراسیونی که مایل به فراخوان بازیکنی است که خارج از کشور بازی میکند باید پانزده روز پیش از آغاز بازی مراتب را کتباً به او اعلام نمایند. فدراسیونهایی که مایل به فراخوان بازیکن در تورنمنتهای بینالمللی باشند لازم است حداقل پانزده روز پیش از شروع مدت زمان 14 روز مندرج در بند 9 ماده 24 آزادسازی بازیکن به صورت مکتوب به او اعلام کنند.

باشگاه بازیکن نیز باید در همان مدت کتباً در جریان امر قرار گیرد. ضرورت دارد باشگاه ظرف شش روز به دنبال اعلامیه مزبور، بازیکن را مرخص نماید.

3- فدراسیونهایی که از فیفا درخواست کمک میکند تا مرخصی بازیکنی را که خارج از کشور حضور دارد کسب نماید تنها طبق دو شرط میتواند چنین درخواستی مطرح نماید.

4- درخواست از فدراسیونی که بازیکن در آن ثبت گردیده بدون پاسخ باشد.

5- موضوع مزبور حداقل باید پنج روز پیش از زمان بازی به فیفا ارائه شود که در آن روز بازی به بازیکن نامبرده نیاز است.

ماده 34- فراخوان بازیکنان خارجی مصدوم

1- بازیکنی که به دلیل مصدومیت یا بیماری با وجود فراخوانده شدن قادر به همراهی تیم ملی کشورش نیست، در صورت درخواست فدراسیون آن کشور، باید تحت معاینه پزشکی منتخب فدراسیون مربوطه قرار گیرد. در صورت درخواست بازیکن باید این معاینه پزشکی در کشوری که باشگاه بازیکن در آن قرار دارد، صورت پذیرد.

ماده 35- محدودیتهای بازی برای بازیکنان خارجی فراخوان شده

1- بازیکنی که توسط فدراسیون کشورش برای بازی در یکی از ردههای سنی فراخوانده شده حق بازی برای باشگاه خود را در دوره زمانی که به موجب مفاد این قوانین در اختیار تیم ملی قرار گرفته یا باید میگرفت ندارد، مگر آن که توافقی خلاف آن بین باشگاه و فدراسیون مرتبط صورت گرفته باشد. علاوه بر این، این محدودیت برای بازی باشگاهی در صورتی که به هر دلیل (عدم تمایل یا توان حضور در تیم ملی) بازیکن به دعوت فدراسیون جواب مثبت ندهد، به پنج روز افزایش مییابد.