پرسپولیس نیوز : نلو وینگادا گفت: به خاطر ۱۰ سال دوستی و موفقیت میخواهم کیروش او را ساپورت کنم.


نلو وینگادا اظهار داشت: من روز چهارشنبه ساعت 11 صبح به دبی میآیم تا با توجه به شرایط حساس تیمملی ایران به کیروش کمک کنم و او را در ادامه راه ساپورت نمایم.

وی افزود: مطمئن باشید هرچیزی که به ذهنم برسد را به کیروش خواهم گفت تا او بتواند بهترین استفاده را از این موضوع داشته باشد، من دوست دارم کیروش حتماً موفق باشد.

وی در پاسخ به سوالی که ایا تیم ملی ایران میتواند به جامجهانی صعود کند یا خیر، گفت: من مدتی در فوتبال ایران کار کردهام و سعی میکنم حضورم به تیمملی ایران کمک کند، من با کیروش دوستی زیادی دارم و از دوستان نزدیک او هستم، باید الان به دوستم کمک کنم که موفق شود.

وی افزود: هر تیمی که بخواهد به جام جهانی برود کارش سخت است، من باز هم میگویم در این شرایط قراردادی و تعاهدی با ایران ندارم ولی به عنوان کسی که در ایران مربیگری کردم، تیم ملی شما این شانس را دارد که بتواند به جام جهانی صعود کند، این پتانسیل را دارد، من فقط به خاطر دوستی با کیروش میخواهم کمک کنم و همین و بس نه مسئله دیگری، انشاا... بقیه صحبتهایم را پس از رسیدن به دبی و دیدن کیروش و بچههای تیم ملی انجام خواهم داد.

این مصاحبه با کمک مشیری سرپرست امور بینالملل باشگاه پرسپولیس گرفته شد.