نئو اورلئان چهارشنبه شب به وقت محلی با حمله دهها هزار موریانه تایوانی (Formosan termite) به مناطق مسکونی روبرو شد.

مردم با دیدن این همه موریانه وحشت زده شده و پا به فرار گذاشتند. در عرض چند دقیقه حشره کش در شهر کمیاب شد و مردم سعی کردند با حشره کش قوی به جان موریانه های تایوانی بیفتند.

ظاهرا این نوع موریانه بومی امریکا نیست و در جنگ جهانی از طریف الوار وارداتی از شرق دور و منطقه تایوان ، وارد ایالتهای جنوبی آمریکا شده اند.

آنها دیوانه وار خود را به چراغ و نور نزدیک می کردند و بعد می افتادند و درکمتر از چند ساعت، ساختمانهای مسکونی و تجاری را مورد حمله قرار دادند و مردم نیز بلافاصله درب های خود را بستند تا از آنها در امان بمانند.

موریانه ها در اوایل ماه می بیرون می زنند و جفت گیری می کنند اما بدلیل هوای سردتر در نئواورلئان اواخر ماه بیرون زده اند و شب که هوا گرمتر است و تاریک به بیرون ریخته اند.

آنها برای جفت گیری تا 300 یاردی نیز دست به جستجو می زنند و برخی از اجتماعات آنها تا 5 میلیون نیز می رسد.