عنکبوت موجود ترسناکی که بسیاری از انسان ها حتی بیشتراز مرگ از آن ترس دارند رازهای پیچیده ای دارد که شاید تا به حال نشنیده باشید. محققان با سال ها مطالعه بر روی عنکبوت های مختلف برخی از این رازها را به دست آورده اند که در ادامه با هم مرور می کنیم:

کشندگی سم بابا لنگ دراز

یکی از گونه های عنکبوت چندین سال است که به عنوان سمی ترین آن ها شناخته میشود در حالی که به این صورت نیست. بابا لنگ دراز در گونه های مختلف وجود دارد که سمی ترین زهر را در بدنش نگه می دارد اما نیشی برای خارج کردن آن ندارد. این باور غلط است چرا که بابا لنگ دراز گونه های مختلفی دارد به طوری که برخی از آن ها واقعا می توانند انسان ها از بین ببرند ولی برخی از آنها اصلا عنکبوت حساب نمی شوند.


رازهای عنکبوت شتری

چند سال پی ایمیلی در میان مردم چرخید که نشان میداد در عراق عنکبوت هایی به اندازه 20 سانتی متر هستند و می توانند به سقف سرعت 50 کیلومتر در سرعت هم برسند. این عنکبوت ها بسیار سمی اند به طوری که تا به حال افراد زیادی را از بین برده اند. همه این اطلاعات البته غلط هستند چرا که عنکبوت های شتری در اصل عنکبوت نیستند بلکه موجودی نزدیک به عقرب اند که تنها 8 سانتی متر رشد و سقف سرعتی نزدیک به 10 کیلومتردر ساعت دارند.

همه آن ها تار نمی تنند

تار یکی از راهی های شناخت یک عنکبوت است. نشانه ای که همه انسان ها عنکبوت را در کنار ان می بینند اما آیا همه این موجودات از تار استفاده می کنند. محققان به دست آورده اند که تنها نیمی از عنکبوت ها تار می تنند و به این وسیله شکار می کنند و مابقی آن ها تنها با استفاده از شیوه های دیگر مانند پرش روی سر شکار یا تله گذاری های متفاوت این کار را انجام می دهند.

عنکبوت ها هم در تارشان گیر می کنند

یکی از باورهایی که شکی به نظر در ان نیست گیر نکردن عنکبوت ها در تارهای خودشان است. در حالی که تار عنکبوت به هر چیزی می چسبد اما خودشان گیر نمی کنند که البته این باور اشتباه است. عنکبوت ها از انجایی که می دانند چگونه تار را تنیده اند به آرامی و با احتیاط روی آن قدم بر می دارند که نتیجه آن گیر نکردن در تار است.