یک دوچرخهسوار فرانسوی توانسته رکورد سرعت زمین با دوچرخه را با اتصال یک موشک آب اکسیژنه به آن بشکند.

فرانسوا جیسی از آلزاس رکورد سرعت 263 کیلومتر در ساعت را بر روی خودرو خودساختهاش در یک بزرگراه قدیمی در شمال شرق فرانسه بجای گذاشت.

این رکورد، سرعت قبلی 242.6 کیلومتر در ساعت وی در سال 2002 را شکست. وی اکنون تنها پنج کیلومتر با رکورد سرعت دوچرخه قدرتی ثبت شده در سال 1995 توسط دوچرخه Slipstream فاصله دارد.

جیسی خود این دوچرخه را طراحی کرده و شرکت سوئیسی مهندسی Exotic Thermo به همراه آرنولد نراچر موشک رانشگر آنرا طراحی کرده است.

این موشک از آب اکسیژنه استفاده کرده و «موتور زیست محیطی تکسوخت» نام دارد.
این موشک با قرار دادن آب اکسیژنه مایع در یک مخزن ذخیره حاوی یک کاتالیزور کار میکند. سوخت این دوچرخه میتواند یک مایع مانند اتانول بوده که پس از محفظه کاتالیزور افشانده میشود.

این نوع موشکها را موشکهای سوخت مایع دو سوختی مینامند.

همچنین میتوان از سوخت جامد مانند یک میله پلیاتیلن استفاده کرد که پس از محفظه کاتالیزور قرار داده میشود. به این نوع موشکها، موشک هیبریدی گفته میشود.

این کاتالیزور تجزیهکننده باعث تجزیه شدن آب اکسیژنه به بخار آب و اکسیژن میشود. این واکنش، دمای ترکیب گازی را تا حدود 650 درجه بالا میبرد.

سپس بخار داغ درون یک نازل متصل به انتهای موشک فرستاده شده که فشار مورد نیاز برای جلو فرستادن دوچرخه را تامین میکند.
سرعت جریان گاز پس از نازل به بیش از 1000 متر بر ثانیه رسیده و به موشک یک نیروی واکنش حرکتی قابل توجه میدهد.

ترکیب گازی پس از تجزیه آب اکسیژنه حاوی اکسیژن است. نیروی رانشگر در صورتی که این اکسیژن پیش از خروج از نازل برای سوزاندن یک سوخت آلی مورد استفاده قرار بگیرد، افزایش مییابد.

رکورد جیسی در فرودگاه Munchhouse در منطقه آلزاس فرانسه ثبت شده است. این سرعت بطور رسمی با استفاده از یک ردیاب جیپیاس متصل به دسته دوچرخه ثبت شد.