معماران سوئدی خورشید مصنوعی را برای شهر میامی امریکا به ارمغان میآورند.

میامی برای سواحل زیبایش و بسیاری جاذبههای دیگر شهره است، اما در ارائه معماریهای بزرگ، حرف زیادی برای گفتن ندارد.

هماکنون تیمی از توسعهدهندگان در نظر دارند با خلق خورشید مصنوعی، این واقعیت را تا حدودی تغییر دهند.
پیشنهاد تیم طراح سوئدی به نام VisionDivision، «خورشید میامی» نام گرفته و به عنوان بخشی از رقابت نصب شاهکار جدید در نزدیکی پارک Bayfront میامی، صورت میگیرد.

این سازه خورشیدی، افق و غروبی دیجیتالی و همچنین رنگهای خورشیدمانند را در طول روز به این شهر میدهد. در طول شب نیز، بنای پیشنهادی ظاهر ماه را تقلید میکند.

نیم کره این ساختمان نیز به عنوان یک تفرجگاه به کار میرود و به تماشاگران امکان مشاهده کل شهر را در درون خورشید مصنوعی میدهد.