هواپیمای خورشیدی رکورد پیشین خود برای پرواز طولانیترین مسافت را طی اوجگیریاش در ایالات متحده شکست.

این هواپیما پس از پرواز 18 ساعت و 21 دقیقه و با طی مسافت هزار و 397 کیلومتر، ساعت 1:08 بامداد به وقت محلی در تگزاس فرود آمد.

دو مسافت برای این پرواز گزارش شده که بر اساس اعلام یکی از سایتهای معتبر، این مسافت هزار و 541 کیلومتر بوده است.

در هر دو حالت، Solar Impulse رکورد پیشین خود برای طی طولانیترین پرواز با نیروی خورشیدی را پشت سر گذاشته است.

رکور قبلی این هواپیما، در ماه می 2012 و پس از طی هزار و 116 کیلومتر از سوئیس تا اسپانیا، ثبت شد.