دکتر مهرزاد حميدي رئيس فدراسيون ورزشهاي دانشگاهي طي احکامي جداگانه روساي انجمن هاي پنج رشته ورزشي اين فدراسيون را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ملي ورزشهاي دانشگاهي، از سوي دکتر مهرزاد حميدي طي احکامي جداگانه روساي انجمن هاي کاراته، وزنه برداري، جودو، کشتي و ووشو منصوب شدند.

دکتر امير رضا خادم عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان رئيس انجمن کشتي منصوب شد. همچنين دکتر منصور صاحب الزماني عضو هيات علمي و رئيس دانشکده تربيت بدني دانشگاه شهيد باهنر کرمان به عنوان رئيس انجمن کاراته حکم گرفت.

دکتر فرشاد تجاري عضو هيات علمي و رئيس دانشکده تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز نيز رئيس انجمن جودو شد و در رشته ووشو نيز حسين اوجاقي به عنوان رئيس انجمن منصوب گرديد. در وزنه برداري هم کوروش باقري رئيس انجمن شد.