مهاجم تيم فوتبال ملوان انزلي گفت: از استقلال و پرسپوليس پيشنهاد ندارم و اولويتم ماندن در ملوان است.


سيدجلال رافخايي در مورد پيشنهادهايي که از تيمهاي ديگر دارد، گفت: من از استقلال و پرسپوليس پيشنهاد ندارم و صحبتهايي هم که در مورد حضورم در تيمهاي ديگر مطرح است خيلي جدي نيست و هنوز تصميم نهاييام را نگرفته ام البته اولويتم ماندن در ملوان است به شرطي که ببينم ملوان چطور بسته ميشود. اين مسئله حتي از مسئله مالي قراردادم هم با باشگاه ملوان مهمتر است. اينکه چه بازيکناني قرار است جذب ملوان شوند.

به نقل از فارس، وي در مورد حضور اسکوکيچ اولين مربي خارجي ملوان، اظهار داشت: من با او صحبت کردم و اين مربي تمايل دارد که من در ملوان بمانم. با اين حال تا 20 خرداد در مورد تيم آيندهام تصميمگيري نخواهم کرد زيرا ابتدا 20 خرداد با مسئولان باشگاه ملوان صحبت نهايي را انجام بدهم و بعد تصميم گيري کنم.

آقاي گل ليگ دوازدهم در مورد انتقادهايي که برخي از پيشکسوتان ملوان از حضور مربي خارجي در اين تيم انجام ميدهند، گفت: بهتر است که پيشکسوتان تيم و اسکوکيچ را حمايت کنند و با همهمه تمرکز سرمربي را برهم نزنند. بايد حضور اين مربي خارجي در ملوان را به فال نيک گرفت و نبايد تخريبش کرد.