مدير برنامههاي کريم انصاريفرد و علي کريمي آخرين وضعيت اين دو نفر را تشريح کرد.

محمود فاضلي ابتدا در خصوص احتمال حضور انصاريفرد در اروپا اظهار داشت: با توجه به پيشنهادهايي که انصاريفرد دارد همه چيز امکان دارد براي اين بازيکن اتفاق بيافتد اما هر وقت توافق و امضاء شد خبر نهايي را اعلام خواهيم کرد. زماني مشخص نميکنيم چون کار شيطان است.

به گزارش فارس، وي در خصوص آخرين وضعيت علي کريمي و پيشنهاد از امارات و قطر نيز گفت: کريمي يکي از معدود بازيکناني است که اگر اراده کند، ميتواند سريعاً قرارداد ببندد. ايشان با بازيکنان معمولي فرق دارد چون چهرهاي بسيار شناخته شده است.

وي ادامه داد: کريمي بازيکني است که وقتي ميخواست از بايرمونيخ خداحافظي کند فردي مانند رومينيگه 5 دقيقه درباره او و فوتبالش حرف زد و جايگاه او را تشريح کرد. البته متأسفانه الآن سوءتفاهماتي براي او اتفاق افتاده است.

فاضلي ادامه داد: کريمي بعد از بازي عصبي شده و حرفي زده، اين نشان از اين است که او با دل و جانش براي پرسپوليس بازي ميکند و بعد باخت درباره چکهاي پاس نشده حرفي نميزند. کريمي اگر بخواهد صد درصد جا برايش حتي در اين سن و سال و وضعيت براي عقد قرارداد وجود دارد و اين موضوع نگراني ندارد.