مدافع رئال مادريد معتقد است سرمربي پرتغالي با تمام توانش براي اين تيم جنگيده است.

آلوارو آربلوا مدعي شده است که تعدادي از بازيکنان رئال مادريد خودخواه بودهاند و در آخرين سال سرمربيگري مورينيو تمايلات شخصي خود را به منافع باشگاه ترجيح دادند.

به گزارش فارس، وي اظهار داشت: بسياري از ما نگران بوديم که در مطبوعات مورد انتقاد قرار نگيريم و تلاش کرديم خودمان را خوب نشان دهيم و فقط وقتي به نفع خودمان بود، خوب حرف ميزديم. تيم بسيار سالمي داريم اما شايد از کمبود بلوغ براي کنترل شرايط سخت رنج ميبريم.

بازيکن رئال مادريد ادامه داد: حضور در اين باشگاه بسيار سخت است وقتي کارها آن طور که ميخواهيد پيش نميرود. بايد از اين براي سال آينده درس بگيريم. همه بايد تحت هدايت سرمربي جديد در کنار هم باشيم و تحت تأثير شرايط بيروني قرار نگيريم.

آربلوا بر اين باور است که مورينيو هرکاري که در توانش بود، انجام داد. وي گفت: او با چنگ و دندان براي اين باشگاه جنگيد و مجبور شد خيلي چيزها را تحمل کند. او هميشه رئال مادريد را به خودش ترجيح ميداد. اين هميشه به قيمت لکه دار کردن چهره خودش تمام ميشد و من مطمئن نيستم که همه در باشگاه از جمله برخي بازيکنان بتوانند همين حرف را بزنند. خودم هم شامل اين بازيکنان ميشوم. هميشه اول به خودم نگاه کردم و ميخواستم کارها براي خودم خوب پيش برود، بعد براي باشگاه. خيليهاي ديگر مثل من هستند.

مدافع رئال مادريد تأکيد کرد: بازيکنان ميتوانستند سال گذشته بهتر عمل کنند و همه ما مسئول هستيم. مايه خجالت است که نتوانستيم افتخارات بيشتري به دست آوريم. مورينيو هرجا که بود قهرمان شده و مايه تعجب است که بهترين ترکيب زير نظر او کمترين افتخارات را به دست آورد.