مرجع خبري رئال مادريد : فلورنتينو پرز كه دوره جديد مديريتش در رئال آغاز شده است ، يك برنامه جديد براي ساخت تيمش دارد . او مي خواهد يك تيم درجه يك و مملو از ستارگان را بسازد . يعني يازده نفر فيكس ، بهترين هاي جهان باشند اما ذخيره اي هم سطح خودشان در تيم نباشد .
در حقيقت پرز فكر مي كند كه داشتن ذخيره هم سطح ،باعث افت ستاره هاي تيمش مي شود چرا كه استرس ناشي از رقابت از كيفيتشان مي كاهد . پرز معتقد است كه دوئل هايي مثل بنزما - هيگوائين يا كوئنت رائو - مارسلو نه تنها باعث رشد تيم نشده ، بلكه تاثير منفي داشته و هيچ كدام از اين زوج ها نتوانسته اند كه به خاطر استرس در بهترين سطحشان باشند .
به همين علت پرز تصميم در مورد آينده بازيكناني مثل په په و كوئنت رائو را به مربي بعدي واگذار كرده است . حالا بايد ديد كه فلسفه جديد پرز نتيجه مي دهد يا خير .