پرشین خودرو: پول خرید ماشین یك بحث است و هزینه خدمات و لوازم یدكی و نوبتهای طولانی تعمیرات، بحثی دیگر. هرچه ماشینی پیشرفتهتر، لوازم یدكی و هزینههای تعمیرات و سرویساش نجومیتر و خدمات آن نیز كمیابتر.

به گزارش «پرشین خودرو»، تصور كنید رانندهای با خودروی فراری دو میلیاردی خود به نقطهای دور دست از كشور سفر كرده و آنجا اختلالی در رایانه خودروی او به وجود آمده است. چه باید بكند؟

آیا چارهای جز این دارد كه همانجا بماند تا جرثقیلی بیاید و ماشین او را به تهران حمل كند؟ تازه آنجا هم اگر به لوازم یدكی نیاز باشد اما موجود نباشد (كه لوازم یدكی این نوع خودرو در كشورمان موجود نیست) باید یكماه آن خودروی میلیاردی بخوابد تا قطعه مورد نیاز از كشور دیگری وارد شود! این در صورتی است كه بحث پول و اقتصاد را كنار بگذاریم.

نگاهی به قیمت سرویس و لوازم یدكی خودروهای میلیاردی موجود در كشور نشان میدهد گاه با پول یك قطعه از این ماشینها میتوان یك خودروی نو داخلی خرید. مقایسهای كه خیلیها را به تعجب وا میدارد، اما پدیدهای است كه در بازار ایران وجود دارد.

غلامرضا بخشیزاده، رئیس اتحادیه لوازم یدكی در تائید این موضوع میگوید: با اینكه اكنون انواع و اقسام خودروهای لوكس به كشور وارد میشود؛ ولی هنوز برخی لوازم یدكی مورد نیاز این خودروها در كشور وجود ندارد.

برای مثال اگر از یك نوع خودرو ۵۰ دستگاه وارد كشور میشود برای این خودروها لوازم یدكی جداگانه وارد نمیشود و در صورتیكه خودرویی برای اولین بار به كشور وارد شود و بر اثر تصادف چراغ خودرو آسیب ببیند، نمیتوان آن را در داخل خرید. در این صورت افراد مجبور هستند این چراغ یا لوازم مورد نیاز را از كشورهای همسایه وارد كنند و اكنون نیز به همین دلیل تجارت چمدانی رایج است.