قطريها براي پر کردن ورزشگاه السد از کاگران روزمزد نپالي، آفريقايي و فيليپيني استفاده کردند.

به گزارش فارس، قطريها از يک ترفند جديد براي پرکردن ظرفيت ورزشگاه السد استفاده کردهاند و کارگران نپالي، فيليپيني و آفريقايي را به عنوان تماشاگر به ورزشگاه آوردهاند. گفته ميشود به هر کارگر بابت حضور در ورزشگاه 200 ريال قطر و غذا داده ميشود.

* برخي ليدرها که از ايران به قطر رفتهاند در مواجهه با شماري از اين کارگران برخورد داشتند که اين کارگران ميگفتند ما ايران را دوست داريم!

* اطراف ورزشگاه السد شلوغ است.

ديدار دو تيم ايران و قطر در مقدماتي جام جهاني برزيل از ساعت 20 و 45 دقيقه آغاز ميشود.