از بعثت او جهان جوان شد ، گیتى چو بهشت جاودان شداین عید به اهل دین مبارک ، بر جمله مسلمین مبارک . . .*********************************تویی هم مصطفی و هم محمد / تو را در آسمان نامند احمدتو کانون صفا مرد یقینی / تو عین رحمه للعالمینیعید مبعث بر تمام مسلمانان مبارک باد

*********************************
مبعث رسول اکرم بر شما و خانواده گرامیتان مبارک باداین عید فراموش نشدنی و روز خجسته بر شما فرخنده باد . . .************************************

سالروز انتخاب شدن محمد مصطفی (ص) برای پیامبریاز سوی خداوند متعال بر همه مسلمانان جهان مبارک باد . . .

******************************امید آنکه لیاقت رحمتی از الطاف رحمة للعالمین راداشته باشیم و این روز را به یادش گناه نکنیم . . .****************************خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)دیده دل، جام جم به هیچ شماردسرمه کند گر زخاک پای محمد(ص)عید مبعث بر همگان مبارک*****************************

بعثت نه این سرور، سرور ولایت است / مبعث نه این چراغ، چراغ هدایت استخورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند / احمد نه این فروغ، فروغ رسالت است*******************************نور عترت آمد از آیینه امکیست در غار حرای سینه امرگ رگم پیغام احمد می دهدسینه ام بوی محمد می دهد*******************************

از بعثت او جهان جوان شد ، گیتى چو بهشت جاودان شد ، این عید به اهل دین مبارک ، برجمله مسلمین مبارک.********************************آن شب ، شب بیست و هفتم رجب بود . محمد غرق در اندیشه بود که ناگهان صدایی گیراو گرم درغار پیچید : بخوان! بخوان به نام پروردگارت که بیافرید ، آدمی را از لخته خونیآفرید ، بخوان که پروردگار تو ارجمندترین است ، همو که با قلم آموخت ، و به آدمی آنچه راکه نمی دانست بیاموخت . . .