رييس هيات مديره استقلال ميگويد در جلسه امروز با وزير ورزش بر مخالفت هيات مديره با استعفاي علي فتحاللهزاده تاکيد کرده است.


مقداد نجفنژاد درباره نتايج جلسه امروز هيات مديره استقلال با وزير ورزش گفت: آقاي عباسي همواره همراه و همکار ما بوده و حمايت ويژهاي از ما داشته است. درباره مسائل اخير استقلال، ايشان اظهار داشت که خود هيات مديره استقلال در اين باره تصميمگيري کند. ميخواستيم امروز با هيات مديره و آقاي فتحاللهزاده هم جلسهاي داشته باشيم اما آقاي فتحاللهزاده به دليل يک مشغله، در خارج از تهران حضور دارند و به همين دليل جلسه استقلال به روز ديگري موکول شد.

به گزارش ايسنا،او در پاسخ به اين سوال که ساور گفته است هيات مديره استقلال بايد بدهيهاي استقلال را پرداخت کند اظهار کرد: ما در جلسهي امروز مشکلات مالي را مطرح کرديم. اين مشکلات هم همواره با استقلال بوده است. اميدوارم با حمايت وزارت ورزش ما به نتايج خوبي برسيم و اين مسائل تا حد زيادي حل شود.

رييس هيات مديره باشگاه استقلال در پاسخ به اين سوال که نظر هيات مديره استقلال درباره ماندن يا رفتن فتحاللهزاده چيست بيان کرد: ما در جلسهي امروز هم در حمايت از فتحاللهزاده صحبت کرديم و نظر هيات مديره استقلال بر ماندن آقاي فتحاللهزاده در سمت مديرعاملي استقلال است.

نجفنژاد در پاسخ به اين سوال که آيا فتحاللهزاده از اين امر آگاه است گفت: بله به آقاي فتحاللهزاده هم اين ماجرا را گفتهايم و ايشان هم از اين امر مطلع هستند.

او در پاسخ به اين سوال که آيا قرار است قلعهنويي از سمت سرمربيگري استقلال کنارهگيري کند، بيان کرد: اين امر صحت ندارد و قلعهنويي در استقلال خواهد ماند.

رييس هيات مديره استقلال در پايان و در پاسخ به اين سوال که آيا به هواداران استقلال حق ميدهيد که نگران وضعيت تيمشان باشند، اظهار کرد: حلقه اصلي ما هواداران هستند. نظر هواداران براي هيات مديره مهم است. هواداران همهي باشگاه هستند و همهي دغدغهي ما بر طرف کردن نگرانيهاي آنهاست. با اين حال من به آنها اطمينان ميدهم که چشمانداز استقلال روشن است.