سرمربي تيم فوتبال پاس گفت: مشکلات مالي زيادي داريم و بازيکنان حتي پول نان خريدن هم ندارند.

اميد طيري در خصوص مشخص شدن ديدار پليآف ليگ برتر و شرايط تيم پاس، عنوان کرد: ما از لحاظ مالي خيلي مشکل داريم و حتي بازيکنان پول نان ندارند که بخرند. شرايط خيلي سختي داريم. اگر مسئولان دوست دارند که تيم نتيجه بگيرد از هماکنون بايد به فکر باشند و به تيم کمک کنند.

به گزارش فارس،وي در مورد اينکه آيا مسئولان قولي براي برطرف کردن اين مشکلات دادهاند گفت: تا کنون که چنين اتفاقي رخ نداده است، به هر حال بايد مسئولان جلسهاي با مديرعامل برگزار کنند و اين مسائل را برطرف کنند. اگر اين اتفاق در هر استاني ميافتاد و تيمي به چنين مرحلهاي ميرسيد، همه مسئولان استاني ميآمدند تا تيم نتيجه بگيرد اما متأسفانه در اينجا هيچ اتفاقي نميافتد.

سرمربي پاس، افزود: بازيکنان با غيرت تمام در اين مدت بازي کردند، آنها و کادر فني 30درصد قرارداد خود را دريافت کردند اما با تمام قوا در ميدان ظاهر ميشوند. ما تمرينات خود را انجام ميدهيم و اميدوارم مسئولان به اين بازي به ديد ديدار حماسي و حساس نگاه کنند و به اين موضوع رسيدگي کنند.

طيري درباره ديدار مقابل ذوبآهن تصريح کرد: برگزاري بازي پليآف بين تيمهاي ليگ برتري و ليگ دسته اول غيرمنطقي، ناجوانمردانه و غيرمنصفانه است. تيمهايي که در ليگ برتر بازي ميکنند هم از لحاظ بودجه و هم بازيکن شرايط بهتري دارند. ذوبآهن چندين مليپوش را در ترکيب خود ميبيند و ساختار حملهاي خوبي هم دارد. البته اگر مشکلات ما هم برطرف شود، ميتوانيم مقابل ذوبآهن نتيجه بگيريم.

وي تأکيد کرد: به هر مسائل روحي رواني بسيار در تيم تأثيرگذار است. بازيکن بايد فکرش آزاد باشد تا بتواند تفکرات سرمربي را به خوبي در زمين پياده کند، باز هم ميگويم اگر ما مشکلات مالي نداشته باشيم ميتوانيم در مجموع دو ديدار رفت و برگشت مقابل ذوبآهن به برتري دست يابيم.

سرمربي پاس در مورد رأيي که کميته انضباطي مبني بر محروميتش صادر کرده، گفت: از لحاظ قانوني فعلاً ميتوانم به فعاليت خود ادامه دهم زيرا رأي کميته استيناف هنوز صادر نشده است. کميته انضباطي به علت اينکه ما مطلع بوديم محکوممان کرده، اميدوارم که کميته استيناف در تجديد نظر اين رأي ما را تبرئه کند.

وي ادامه داد: شرايط دشوار است، منتظر هستيم هرچه زودتر رأي کميته استيناف مشخص شود. به هر حال ما در اين مسئله بيشتر از ساير افراد ذينفع هستيم. اميدوارم که مسئولان کميته استيناف هرچه زودتر به اين پرونده رسيدگي کنند و تکليف ما را مشخص کنند.