سازمان ليگ فوتبال در مورد فروش بليت الکترونيک مسابقات فوتبال اطلاعيهاي صادر کرد.


به گزارش "ورزش سه" و به نقل از روابط عمومي سازمان ليگ فوتبال ايران،اطلاعيه فروش بليط الکترونيکي مسابقات فوتبال به شرح زير صادر شد؛

بسمه تعالي

به اطلاع کليه علاقهمندان به تماشاي حضور مسابقات فوتبال ميرساند در راستاي تکريم تماشاچيان جهت ورود به ورزشگاهها براي تماشاي مسابقات فوتبال و سهولت ورود و خروج آنها و همچنين تحقق اهداف فرهنگي فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ برتر، پروژه بليط الکترونيکي مسابقات فوتبال از مورخ 21/03/1392 مقارن با برگزاري مسابقه تيمهاي ملي ايران – لبنان در ورزشگاه آزادي راهاندازي خواهد شد.

پروژه مذکور به صورت آزمايشي در مسابقه فوقالذکر براي جايگاه شش هزار نفري ورزشگاه آزادي به بهرهبرداري ميرسد و به تدريج در فازهاي بعدي شامل کل استاديوم يکصدهزارنفري، کل استاديومها و محلهاي مورد نظر ورزشگاه آزادي و نهايتا کليه ورزشگاههاي منتخب سطح کشور، راهاندازي خواهد شد.

يکي از بزرگترين فوايد اجراي بليط فروشي الکترونيکي مسابقات فوتبال، ايجاد آرامش خاطر براي علاقهمندان به تماشاي مسابقه فوتبال جهت خريد بليط مسابقه است؛ بدين نحو که با يکبار خريد کارت الکترونيکي مسابقات فوتبال، همواره دارنده کارت ميتواند بليط مسابقات را از طريق پرتال www.footballeticket.ir در هر نقطه از کشور، خريداري نمايد و با زمانبندي مناسب براي حضور در ورزشگاه بتواند با آرامش کامل و اطمينان از وجود بليط به صورت بهينه از وقت خود استفاده نمايد.

يکي ديگر از مزاياي مراجعه به پورتال فوق، اطلاع از تعداد ظرفيتهاي خالي صندلي حاضر در ورزشگاه است. ضمن آن که در زمان درخواست خريد بليط، موقعيت تماشاي مسابقه نيز به متقاضي نشان داده خواهد شد.

استفاده از کارتهاي هوشمند در اين نحوه بليطفروشي الکترونيکي باعث شده است. دارندگان کارت حتي در صورت مفقود شدن کارت خود بليطهاي خريداري شده را به راحتي به کارت المثني جديد خود منتقل نمايند. ضمن آن که بواسطه استفاده از کارتهاي هوشمندافزايش امنيت در خريد بليط و جلوگيري از بازار سياه فروش بليط را همراه خواهد داشت.

شايان ذکر است فرايند ورود به ورزشگاه و تهيه بليط تا ابتداي فصل جديد مسابقات ليگ برتر در کليه بخشهاي ورزشگاه آزادي همانند گذشته خواهد بود اما به جهت فرهنگسازي و آموزش تماشاچيان محترم با سامانه جديد بليط الکترونيکي، ورود تماشاچيان به صورت آزمايشي در بخش جايگاه به صورت تلفيقي از بليط الکترونيکي و روال گذشته انجام خواهد شد.

ضمنا خبرنگاران ميتوانند راس ساعت 18 روز سه شنبه 21/3/92 در دفتر مدير مجموعه ورزشي آزادي حضور يافته و از راهاندازي اين سيستم و گيتهاي مربوطه گزارش تهيه نمايند.