دبير کل کميته ملي المپيک از تاييديه فعاليت بانوان موتايکار خبر داد.

بهرام افشار زاده در مجمع عمومي کميته ملي المپيک در ابتدا به فعاليتهاي اين کميته در خصوص بازيهاي داخل سالن کرهجنوبي و جوانان آسيا توضيحاتي را ارائه کرد.

به نقل از فارس، وي در ادامه از تاييديه فعاليت بانوان موتايکار خبر داد و گفت: همين امروز از وزارت ورزش فعاليت بانوان موتايکار مورد تاييد قرار گرفت.

دبير کل کميته ملي المپيک در ادامه به پروسه تاييد اساسنامه اشاره کرد و اظهار داشت: اولين اصلاحيه 3 بهمن ارسال شد. پروسه زمان بر و پيچيدهاي بود تا اساسنامه را اصلاح کنيم اما سرانجام پس از سه ماه و برگزاري 60 ساعت جلسه کارشناسي و 30 مکاتبه تلفني و کتبي مورد موافقت قرار گرفت و اصلاحيه کامل شد.

افشارزاده افزود: حضور 6 نماينده از ورزشکاران تنها در موارد خاص امکانپذير است که اين موضوع در جلسه هيئت اجرايي IOC در سنت پترزبورگ براي ايران مورد موافقت قرار گرفت.