هافبک رئال مادريد اعلام کرد که به ترک اين تيم فکر هم نميکند.

لوکا مودريچ با وجود شايعاتي که در خصوص پيوستن او به چلسي وجود دارد، آينده خود را در رئال مادريد ميبيند.

به گزارش فارس، وي در گفتوگو با سان تأييد کرد که از رفتن مورينيو ناراحت شده است و افزود: به امکان خروجم از مادريد در تابستان حتي فکر هم نميکنم اما برخي باشگاهها پيشنهاداتي را مطرح کردهاند.

هافبک رئال مادريد ادامه داد: هر بچهاي که فوتبال بازي ميکند روياي حضور در رئال مادريد را دارد. براي من هم همينطور است.

وي خاطرنشان کرد: مطمئنا وقتي مورينيو رفت، ناراحت شدم. او کسي بود که روي آمدن من به مادريد پافشاري کرد. او سرمربي فوقالعادهاي است و افتخار ميکنم که با او کار کردهام. مورينيو واقعا مرا تحت تأثير قرار داد. بازي در تيم او و صحبت کردن در باره فوتبال با مورينيو واقعا مايه خوشحالي است. برايش در چلسي آرزوي موفقيت ميکنم.