ر اين بين نام اين بازيكنان تنها در ليست 5 نفره زير23 سال تيم ها قرار مي گيرد و باعث خواهد شد تيم ها بازيكنان بزرگسال بيشتري به خدمت بگيرند اما سهميه ليگ برتري سر جاي خود باقي است
سايت گل – تصور مي شد پرسپوليس تا كنون 5 خريد ليگ برتري داشته؛سيد مهدي سيد صالحي از تراكتورسازي،ميثم حسيني از نفت تهران،اميد عاليشاه و مهرداد كفشگري از راه آهن و ميلاد غريبي از سايپا.از طرفي گفته مي شد مسوولان باشگاه پرسپوليس با قاسم حدادي فر و پيام صادقيان دو بازيكن شاخص ذوب آهن هم به توافق نهايي رسيده اند و اين دو بازيكن را هم بايد سرخپوش دانست اما با توجه به بازيكنان جذب شده از تيم هاي ليگ برتري محدوديت سهميه ليگ برتري براي جذب اين دو بازيكن مشكلاتي را براي رويانيان و همكارانش به وجود آورده بود.ابتدا تصور مي شد پرسپوليس تا كنون 5 سهميه ليگ برتري خود را پر كرده و تنها يك سهميه ديگرش خالي است كه يا با حدادي فر يا با صادقيان بايد پر شود.در اين بين برخي به اين مساله اشاره مي كردند كه نفراتي مثل عاليشاه،غريبي و صادقيان چون بازيكن زير بيست و سه سال هستند سهميه ليگ برتري به حساب نمي آيند اما قانون مي گويد بازيكني كه قرارداد حرفه اي بسته و فصل قبل در يك تيم ليگ برتري حضور داشته حتي اگر سن پاييني هم داشته باشد سهميه ليگ برتري به حساب مي آيد.در اين بين نام اين بازيكنان تنها در ليست 5 نفره زير 23 سال تيم ها قرار مي گيرد و باعث خواهد شد تيم ها بازيكنان بزرگسال بيشتري به خدمت بگيرند اما سهميه ليگ برتري سر جاي خود باقي است و در اين شرايط پرسپوليس بايد از بين صادقيان و حدادي فر يكي را انتخاب مي كرد مگر اينكه تبصره هاي عجيب و غريب به كمك اين باشگاه بيايد.با اين حالمدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس اعلام كرده چون اميد عاليشاه با راه آهن قرارداد حرفه اي و چهار برگي نداشته سهميه ليگ برتري به حساب نميآيد كه اگر اينگونه باشد پرسپوليس مي تواند هر دو خريد خود از ذوب آهن را بدون مشكل انجام دهد.