بنابه نوشته يک روزنامه معتبر فرانسه سرمربي ايتاليايي پاريسنژرمن تا چند ساعت ديگر با رئال مادريد قرارداد منعقد ميکند.

روزنامه لوپاريزين در تازهترين شماره خود عنوان کرده در يکي، دو روز گذشته جلسههايي جهت تعيين تکليف وضعيت کارلو آنچلوتي در باشگاه پاريسي برگزار شده است.

مطابق اين گزارش وضعيت آينده مربي دو فصل گذشته تيم فرانسوي مشخص شده و مقام سنژرمني به اين نتيجه رسيدهاند با وجود يک سال باقيمانده از قراردادش، به وي اجازه خروج به منظور عقد قرارداد با کهکشانيها را دهد.

لوپاريزين افزود اين انتقال حتي بدون 4 ميليون يورو درخواستي پاريسن ژرمن انجام خواهد شد.

ظرف امروز و فردا بايد منتظر امضاي قرارداد «کارلتو» با رئال مادريد بدون پرداخت هيچ غرامتي به پاريسي ها بود.