سرمربی تیم ملی به جای تمرین بعد از ظهر به بازیکنان 1ساعت مرخصی داد تا برای خرید و گشت و گذار به داخل شهر اولسان بروند
سایت گل-ملی پوشان فوتبال ایران امروز این فرصت را پیدا کردند تا گشتی در شهر اولسان داشته باشند.
به گزارش سایت گل.. بعد از تمرین امروز تیم ملی که زیر نظر کارلوس کیروش برگزار شد.سرمربی تیم ملی به جای تمرین بعد از ظهر به بازیکنان 1ساعت مرخصی داد تا برای خرید و گشت و گذار به داخل شهر اولسان بروند.
بازیکنان تیم ملی که پیگیر نتایج انتخابات ریاست جمهوری هستند امروز از این زمان استراحت استفاده کردند و کمی خستگی در کردند.
فردا نیز تمرینات تیم ملی با حضور تمامی نفرات ادامه خواهد داشت.