پول امسال را گرفتم اما ازفصل گذشته 40 درصد باید بگیرم که نمی دهند.خدایی هم بخواهی حساب کنی شرایط مالی تیم خیلی بد بود وباید بازیکنان این قضیه را درک کنند
پیام صادقیان قبل ازبازی پلی آف با پرسپولیس به توافق رسید تا هواداران این بازیکن جوان وتکنیکی را پرسپولیسی بدانند. صادقیانکه دلش از ذوب آهن پر است

*چه زمانی با پرسپولیس ثبت می کنی؟

بعد ازپایان بازی پلی آف به تهران می آیم تا قراردادم را ثبت کنم.صددرهزارپرسپولیسی شدم، قبلا همه صحبتها را کردیم وازلحاظ مالی هم به توافق رسیدیم ودرحال حاضر هم به جز پرسپولیس به تیم دیگری فکرنمی کنم.

*قبل ازجدایی کاظمی ازاو رودربایستی داشتی که مذاکره با پرسپولیسیها را تکذیب می کردی؟

خیر، چنین چیزی نیست.اتفاقا آقا فرهاد حمایتم کرد وگفت دلت با هرجا است همان تیم را انتخاب کن اما متأسفانه مسئولین ذوب آهن گفتند من تا برج 9 با این تیم قرارداد دارم آنهادرجریان نیستند، تاریخ را برداشتند وخبرندارند قراردادها فصلی است. من بازیکن آزادم وبعد ازپلی آف هم فقط به فکرحضوردرپرسپولیس هستم.

*یعنی دوب آهنی ها راضی به جدایی تو نیستند؟

همانطورکه گفتم بازیکن آزادم وخودم باید تصمیم بگیرم کجا باشم. راضی نیستم درذوب آهن بمانم چرا که دراین دو، سه سال حقم را از لحاظ مالی خوردند. به همین دلیل دلم نیست بمانم وبه هیچ عنوان نظرم عوض نمی شود. البته با بازیکنان ذوب آهن ارتباط بسیارخوبی داشتم و با آنها دوران شیرینی را سپری کردم، مطمئنم دلم برای آنها تنگ می شود .حرف من فقط ازلحاظ مالی است چرا که خیلی درحقم ظلم شد شرایطم طوری بود که نیاز به پول درذوب آهن داشتم.

*گویا خیلی دل پری داری؟

اینهایی که گفتم فقط ازلحاظ مالی بود. حرفه اصلی من فوتبال است وازاین راه امرارمعاش می کنم اما با این حال منکرنمی شوم که درذوب آهن به این جا رسیدم. فوتبال حرفه ای شده وباید حرفه ای فکرکنیم به همین دلیل بعد ازپلی آف تسویه می کنم وبه پرسپولیس می روم.

*چند درصد ازپولت را گرفتی؟


پول امسال را گرفتم اما ازفصل گذشته 40 درصد باید بگیرم که نمی دهند.خدایی هم بخواهی حساب کنی شرایط مالی تیم خیلی بد بود وباید بازیکنان این قضیه را درک کنند.بازهم دمشان گرم 75 درصد پولمان را دادند اما کلا دیگر دلم با ذوب آهن نیست وبعد ازظلمی که طی دو،سه سال اخیردرحقم شد اصلا دوست ندارم دراینجا بمانم.

*با علی دایی صحبت کردی؟

مسلما وقتی قراراست درتیم بزرگی مانند پرسپولیس بازی کنم باید با علی آقا حرف می زدم. ازقبل تصمیم را برای حضوردرپرسپولیس گرفته بودم، نامم درلیست خرید رویانیان وعلی دایی بود . خیلی خوب شد که آمدنم به این تیم همزمان با حضوردایی درپرسپولیس شد. علی دایی مال پرسپولیس وازریشه این تیم است. همچنین وی علاقه زیادی به بازیکن جوان خوب دارد ومن حتما خوب بودم که درلیست دایی بودم خیلی خوشحالم که می خواهم با اسطوره فوتبال کشورمان کارکنم. دایی هم ازسبک بازیم خوشش می آید.

*می گویند قراردادت بالای یک میلیارد است؟


این را نمی توانم بگویم اما مطمئن باشید به قدری است که دستم به دهانم برسد،من ومدیربرنامه هایم با صحبت هایی که با رویانیان داشتیم با مبلغ خوب توافق کردیم اما مطمئنا مبلغ بالای یک میلیارد نیست.
*بهترین مهره ها وخریدهای پرسپولیس؟

جواب این سئوالتان را نمی دهم.

*به نظرت پرسپولیس امسال قهرمان می شود؟

دراین تیم فقط به قهرمانی فکرمی کنم. با این بازیکنانی که علی آقا و رویانیان درخدمت گرفتند شک نکنید به دره های بالا فکرمی کنیم .

*راستی فکرمی کنی ذوب آهن بتواند درلیگ بماند؟

صددرصد. ما فقط برای پیروزی به میدان می رویم درهمین جا به همه هواداران ذوب آهن قول می دهم دردو بازی پلی آف با تمام وجودم برای این تیم بازی کنم چرا که ماندن تیم درلیگ برایم خیلی مهم است وحتم بدانید بهترین بازیهایم را درپلی آف انجام می دهم.