مليپوش فوتبال ايران گفت: صعود به جام جهاني در اين برهه تسکيني بر اوضاع نابسامان فوتبال ما بود.

مسعود شجاعي اظهار داشت: خوشحالم که خوشحالي مردم را ميبينم. در اين مدت فوتبال ما وضع خوبي نداشت و اين برد و صعود به جام جهاني تسکيني براي اوضاع نابسامان فوتبال کشورمان شد.

به گزارش فارس، وي ادامه داد: من شرايط دوره قبلي را هم که با کره بازي کرديم حس کردم و تجربه خوبي داشتم، اتحاد بين بازيکنان و کادر فني بسيار بالا بود. همانطور که شاهد بوديد زماني که به کره گل زديم بازيکنان نيمکت نشين زودتر از نفرات داخل زمين خوشحالي کردند.

مليپوش فوتبال ايران عنوان کرد: در حال حاضر ما همان شرايط سال 2006 را داريم که همه مردم خوشحال هستند.

شجاعي در مورد بازي در جام جهاني عنوان کرد: مطمئنم با تجربه دورههاي قبلي ميتوانيم نتايج خوبي بگيريم. من خودم دوره قبلي که به جام جهاني صعود کرديم سن و سالي نداشتم و نميدانستم که جام جهاني چيست.

وي در مورد وضعيتش در اوساسونا، عنوان کرد: تا 10 روز آينده پيشنهاداتم را بررسي ميکنم و تصميم نهايي را خواهم گرفت.