پزشک تيم ملي از دوره نقاهت 4 هفتهاي تيموريان، هافبک تيم ملي فوتبال خبر داد.

شهاب، پزشک تيم ملي پس از بازگشت از کره جنوبي در جمع خبرنگاران در مورد مصدوميت آندرانيک تيموريان گفت: آندرانيک از ناحيه دست در نيمه اول دچار ضرب ديدگي شديد شد و با وجود آنکه ميدانستيم دستش شکسته اما جو بازي به گونهاي بود که بايد به مسابقه ادامه ميداد که با تمهيداتي اين کار را کرديم.

به گزارش فارس، وي ادامه داد: اکنون دست تيموريان را آتلگيري کردهايم و تصور ميکنم دوره نقاهت اين بازيکن 4 هفته طول بکشد.