این مهاجم فلومیننزه با دو گلی که به ایتالیا زد به ناکامیهایش پایان داد.
سایت گل – فرد دو گل زد تا برزیل چهار بر دو ایتالیا را ببرد. این بازیکن 28ساله اولین گلهایش را در جام کنفدراسیونها به ثمر رساند.
فرد گفته: «باید اول خدا را شکر کنم. سپس از همتیمیهایم و فلیپائو (اسکولاری)، و فیزیوتراپیستها تشکر کنم که بسیار به من سخت گرفتند تا کاملا آماده شوم.
از گلنزدن ناراحت بودم اما خوشحالم که تمام شد. همیشه به من اعتماد میشد. خدا را شکر که همه چیز جواب داد.
من عاشق بازیهای مهم هست. هرچه بازی سرنوشتسازتر، بهتر. ما با حمایت طرفداران و خانوادههایمان توانستیم موفق شویم. همه آمدهاند که ما را تماشا کنند و این برای ما بسیار ویژه بود.»