سلام بچه ها. به نظرتون یک زن ویک مرد خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟