تيم فوتبال استاندارد ليژ در غياب مهاجم مليپوش ايرانياش در زمين توبيز برنده شد.

در ايام آمادهسازي تابستاني و پيش از شروع فصل جديد، استانداردليژ که رضا قوچاننژاد، لژيونر مليپوش ايراني را در خدمت دارد، شب گذشته در ديداري دوستانه در زمين توبيز از بلژيک حضور يافت که 3 بر يک برنده شد.

به گزارش فارس ، در اين جدال آزمايشي استاندارديها قوچاننژاد را به علت تعطيلات تابستاني در اختيار نداشتند، سيمون 28، بييتون 78 و گوبله 81 براي ياران رضا گلزني کردند. زننده تک گل توبيز نيز دياوارا در دقيقه 39 در حضور 1852 تماشاگر بود.

ساير نتايج ثبت شده به اين شرح است:

کرونا روماني يک - ديناموبخارست روماني صفر

بروندبي دانمارک 2 - نورديلاند دانمارک صفر

انرژي کوتبوس آلمان 2 - پلائون آلمان يک

اونترهاخينگ آلمان صفر - بازل سوئيس 2

وپرتال آلمان صفر - فرل آلمان صفر

پوتن هلند يک - آژاکس هلند 4

گرمانيا آلمان صفر - هانزاروستوک يک

دومباردن اسکاتلند يک - هيبرنيان اسکاتلند يک

کا.اس.کا بلژيک يک - ليرسه بلژيک 4

لوسرن سوئيس 3 - لوگانو سوئيس يک

استيرن هلند صفر - دوردريخت هلند 4

کونکه بلژيک صفر - اندرلشت بلژيک 6

سواي بروکن آلمان صفر - فرايبورگ آلمان 2

راپيدوين اتريش صفر - زيلينا اسلوواکي صفر

لوکارنو سوئيس صفر - چياسو سوئيس يک

ريد اتريش 3 - لژيا ورشو لهستان 3

تون سوئيس 3 - ويل سوئيس صفر

دينامسکو روسيه 2 - آسترا روماني يک

کامپنهوت صفر - ميشلن بلژيک 6