معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش وجوانان با اشاره به اهميت و جايگاه دو باشگاه پرسپوليس و استقلال در رونق بخشي به ورزش کشور، بحث خصوصي سازي و واگذاري سهام اين دو باشگاه به بازار بورس را از اهم مسائل آنها عنوان کرد.

به نقل از پايگاه خبري ورزارت ورزش و جوانان، سيد حميد سجادي که در جمع اعضاي هيات مديره و پيشکسوتان باشگاه استقلال سخن مي گفت، گزارشي از بررسي هاي صورت گرفته توسط کارشناسان وزارت ورزش و جوانان در خصوص چگونگي روند اجراي طرح خصوصي سازي دو باشگاه پرسپوليس و استقلال ارائه کرد.

وي درادامه با مهم خواندن اجرايي شدن خصوصي سازي اين دوباشگاه با هدف رفع مشکلات آنها اظهار کرد: اگر خواستار رونق بخشي و اثر گذاري بيشتر اين دو باشگاه هستيم بايد تلاش کنيم آنها به مرحله بازدهي و سود دهي نزديک شوند.

معاون ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش و جوانان به مشکلات عديده اين دو باشگاه اشاره کرد و افزود: در يک دهه اخير پرسپوليس واستقلال با انبوهي از مشکلات مواجه بوده اند که در واقع از سالهاي پيشين براي مسوولان و آيندگان به ارث گذاشته شده است.

وي تصريح کرد: براي رفع چالشها و موانع فراروي خصوصي سازي اين دو باشگاه، بايد در بخشهاي مختلف از جمله ميزان درآمدزايي، بدهي ها، سوددهي و اموال مورد ارزيابي دقيق قرار مي گرفتند.

حميد سجادي درادامه به مولفه هاي درآمدزايي و سودآوري اين دو باشگاه نيز اشاره کرد و با مهم خواندن آنها گفت: براي اجرايي کردن طرح خصوصي سازي دو باشگاه بايد محيط حقوقي و قانوني ايجاد شود.

وي تاکيد کرد: با توجه به مشکلات اين دو باشگاه و تاثيرات آنها در رونق بخشي ورزش کشور، تصميم براين گرفته شده که پرسپوليس و استقلال خصوصي شوند.

معاون ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش و جوانان تعامل و خرد جمعي را راهگشاي بسياري از مشکلات اين دوباشگاه دانست و گفت: برگزاري چنين جلساتي با حضور پيشکسوتان و بزرگان ورزش کشور مي تواند زمينه ساز رشد اين دو باشگاه باشد .

رييس هيات مديره باشگاه استقلال نيز در اين نشست ضمن قدرداني از تشکيل اين جلسه در وزارت ورزش و جوانان گفت: با وجود مشکلاتي که فرا روي اين دو باشگاه قرار دارد به اين باور رسيده ام که اداره باشگاه ها به روش سنتي امکان پذير نيست.

مقداد نجف نژاد با اشاره به پتانسيل هاي نرم افزاري وسخت افزاري در حوزه ورزش کشور گفت: سرمايه ها و پشتوانه هاي خوبي داريم اما به درستي از آنها استفاده نمي کنيم.

وي توضيح داد: اين موضوع در حوزه باشگاه داري نيز صدق مي کندو مي توان با شناسايي اين سرمايه ها زمينه رشد باشگاهها را ايجاد کرد.

رييس هيات مديره باشگاه استقلال دراين نشست به روند خصوصي سازي دو باشگاه پرسپوليس واستقلال اشاره کرد و گفت: با ارائه اين طرح، بررسي هايي در مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت و به نتايج خوبي هم رسيديم.

وي افزود: واقعيت اين است با وجود مسائل موجود، باشگاهها در شرايط فعلي يا بايد به شکل سنتي اداره شوند يا شيوه مديريت کاملا حرفه اي را مورد توجه قرار دهند.

رييس هيات مديره باشگاه استقلال افزود: باشگاههاي ورزشي در ايران سالها به روش سنتي اداره شده اند و امروز با اين سير صعودي مسائل، مشکلات و نيازها، ديگر اداره باشگاه ها با اين روش امکان پذير نيست.

نجف نژاد همچنين گفت: اصلي ترين بحث در بخش خصوصي سازي کسب درآمد باشگاه هاست که بخشي از آن حق پخش تلويزيوني است.

وي ادامه داد :حق پخش حدود 60 درصد از هزينه هاي يک باشگاه را تامين مي کند. در ايران چند باشگاه هستند که مي توانند نيمي از هزينه هاي خود را تامين کنندو اگر حق پخش هم پرداخت شود آن باشگاه ها مشکلي ندارند.

رييس هيات مديره باشگاه استقلال در پايان ضمن قدرداني از حضور پيشکسوتان دراين نشست برگزاري چنين جلساتي با حضور مسوولان وزارت ورزش و جوانان با پيشکسوتان فوتبال را بسيار اثر گذار تو.صيف کرد و گفت: بي ترديد حضور جدي مسوولان با شگاه پرسپوليس مي توانست به اين نشست رونق بيشتري ببخشد .

درادامه اين نشست رغبتي مدير کل دفتر برنامه ريزي و نظارت ورزش و قهرماني و حرفه اي گزارشي از بررسي هاي صورت گرفته در وزارت ورزش و جوانان در خصوص روند خصوصي سازي اين دو باشگاه ارائه کرد.

در اين نشست هريک از حاضران ضمن بررسي موضوع جلسه مشکلات خود را با حميد سجادي معاون ورزش قهرماني و حرفه اي مطرح کردند.

علي فتحاللهزاده، مديرعامل استقلال در اين نشست حضور نداشت.