به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر شهبازی در حاشیه مراسم اتحادیه باشگاههای فوتبال ایران گفت: در این جلسه در مورد تغییرات اساسنامه صحبت کردیم و با توجه به اینکه اتحادیه چند سال است با حضور بزرگان فوتبال برگزار میشود اما جایگاه اتحادیه تاکنون جدی گرفته نشده است، واقعیت این است که اگر دو بار محکم میایستادیم و از کفاشیان میخواستیم که نقش اتحادیه را جدیتر بگیرد اکنون وضعیت بهتری داشتیم.


وی افزود: باید به باشگاهها عزت بگذاریم و به آنها جایگاه واقعی بدهیم. در کل دنیا اتحادیه وجود دارد و ما تنها دارای آن نیستیم.


شهبازی تأکید کرد: عزم و ارادهای که برای جدی گرفتن اتحادیه باید وجود میداشت اکنون وجود ندارد. زمان انتخابات سال قبل که در سایپا بودم همان موقع گفتم مهم جدی گرفتن جایگاه اتحادیه است.


وی در مورد وضعیت خلیلزاده خاطر نشان کرد: از نظر ما و با وجود اسناد و مدارک کافی شجاع خلیلزاده همچنان بازیکن مس کرمان است. اینکه چطور کمیته انضباطی اجازه میدهد او با سپاهان تمرین کند واقعا عجیب است. خلیل زاده 2 سال دیگر با ما قرارداد دارد، رضایتنامهای به این بازیکن ندادیم و تنها یک برگ کپی در اختیار این بازیکن با امضای واحدی قرار دارد که باید پس از 72 ساعت ثبت میشده که این کار پس از 13 ماه انجام شده است.


وی تأکید کرد: خلیلزاده بازیکن مس است، از او شکایت کردهایم اما نه ما را میخواهند و نه این مسئله را رسیدگی میکنند.بر اساس شکایت این بازیکن به او اعلام کردند آزاد است و به همین خاطر به تیم سپاهان پیوسته است در حالی که خلیلزاده اکنون باید در اردوی مس کرمان باشد در اردوی سپاهان حضور دارد.


مدیرعامل مس کرمان در پاسخ به این سؤال که حتما هزینه زیادی دادهاند تا خلیلزاده را جذب کنند، گفت: سپاهان اراده کرده این بازیکن را جذب کند و اکنون این کار را انجام میدهند. به رحیمی گفتم این کارها اخلاقی نیست و نباید چنین رفتاری انجام دهد. برخی اعلام میکنند با 40 درصد کمتر از مبلغ پیشنهادی ما قرارداد با بازیکنان میبندند این در حالی است که این صحبت صحیح نیست. برخی بازیکنان بازار گرمی میکنند و میگویند مبلغ پیشنهادی زیادی از ما داشتهاند در حالی که اصلا این بازیکنان را من ندیدهام و به آنها پیشنهاد ندادهام. با وضعیت اقتصادی که در آن قرار داریم 80 درصد قراردادها به صورت کذب بسته میشود مگر بازیکنانی که 50 یا 60 درصد از قرارداد خود را ابتدا میگیرند و یا بازیکنانی که 90 درصد قراردادشان را میگیرند اما در همان تیم برخی دیگر پولی دریافت نمیکنند، به هرحال در این شرایط خیلی از قراردادها به صورت کذب بسته میشود.