- قلیچ: پرسپولیس دیگر بهانه ای ندارد و باید امسال قهرمان شود