علی پروین در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در خصوص برخی مصاحبهها از زبان وی در واکنش به کنار گذاشتنش از هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: واقعا نمیدانم باید چه حرفی بزنم چون از برخی کارها خجالت میکشم. من درباره کنار گذاشتنم از هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس پس از خبری که منتشر شد هیچ حرفی نزدم اما روزنامهها را دیدم و متوجه شدم همه از قول من مصاحبه زده اند.


وی افزود: من در این باره هیچ حرفی نزدم و نخواهم زد و امیدوارم که دوستان عزیز رسانهای از زدن اینگونه خبرها که هم من را دچار دردسر می کند و هم خودشان را خودداری کنند. اصلا من نمیدانم به چه حقی هرچه از زبان من دوست دارند مینویسند. درباره کنار گذاشتنم از هیئت مدیره یک کلام حرف نزدهام و فعلا نخواهم زد تا بعدا خدا بزرگ است.