مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت: آقاي کامبوزيا تو چه کارهاي که درباره پرسپوليس صحبت ميکني.

محمد رويانيان در مراسم افتتاح آکادمي فوتبال پرسپوليس عنوان کرد: خدا را سپاس ميگوييم که ما را آفريد و به ما اين افتخار را داد تا بتوانيم به بندههاي او خدمت کنيم. خدا را شاکريم که در نظام مقدس جمهوري اسلامي حضور داريم و ميتوانيم به مردم خدمت کنيم.

به گزارش فارس، وي ادامه داد: ما ساختارهاي بنيادياي در نظر گرفته بوديم و آکادمي را افتتاح کرديم. پرسپوليس آکادمي رسمي نداشت اما با تلاشهاي حميد استيلي و پورحسن و کمک هيئتمديره توانستيم اين آکادمي را افتتاح کنيم. مالکي در اولين جلسه هيئت مديره اعلام کرد که بايد کاري کنيم که اساسي باشد. مطالعات علمي انجام داديم و با علم و دانش دکتر فرامرزي هماکنون به يک نقطه اجرايي رسيديم، مجوز رسمي آکادمي را گرفتيم و براي اولين بار اين موضوع را افتتاح کرديم.

رويانيان با اشاره به اينکه پنج مصوبه براي افتتاح اين آکادمي در نظر گرفتيم خاطرنشان کرد: اولين موضوع بررسي اهداف و برنامههاي اجرايي آکادمي فوتبال پرسپوليس در سال 92 بود که با مطالعات قبلي اين امر صورت گرفت. حدود 17 برنامه در اين زمينه داريم بحث دوم بررسي ساختار تشکيلات آکادمي بود که بر مبناي آکادميهاي پيشرفته دنيا صورت گرفته است. بحث سوم به بررسي تقويم زمانبندي فعاليتهاي آکادميک ما هشت کارگاه در نظر گرفتهايم که در دستورالعمل ابلاغي فدراسيون چهارگارگاه در نظر گرفته شده است.بحث چهارم راهاندازي کارگاه آموزشي است که 8کارگاه راه انداختهايم.بحث پنجم مربوط به تصويب بودجه امسال آکادمي پرسپوليس است که متأسفانه من هم زير آن را امضاء کردهام.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس خاطرنشان کرد: يکي از کارهايي که از قبل از افتتاح انجام داديم برنامه بلندمدت است که در نظر داريم به خوبي با مسئولان آکادمي اين کار را انجام دهيم.اين آکادمي در تمام کشور راهاندازي ميشود و مدارس فوتبال نيز تشکيل خواهد شد. ما روز گذشته با باشگاه پيام قرارداد سه ساله امضاء کرديم چندين زمين و مدرسه افتتاح ميکنيم و براي اولين بار مجوز رسمي مجتمع آموزشي فوتبال پرسپوليس را گرفتهايم و در تمام شهرها اين مسائل را دنبال خواهيم کرد. بچه هشت سالهاي را پيدا کردهايم و با او قرارداد 15 ساله ميبنديم. ما اين کارها را کردهايم اما هماکنون به صفر رسيدهايم بايد تلاش کنيم تا از اين به بعد بيشتر اقدامات انجام دهيم. ما در بخش اقتصادي و ورزشي اقداماتي انجام ميدهيم.

رويانيان در مورد اينکه استيلي از چند باشگاه پيشنهاد دارد و همچنين با اين وجود ميتواند به عنوان رئيس آکادمي باشگاه پرسپوليس اقدام کند، خاطرنشان کرد: استيلي ممکن است به عنوان سرمربي به توافق برسد. اولاً که هنوز جايي نرفته و به نظرم اگر سرمربي هم شود منافاتي ندارد و به نظرم استيلي در پرسپوليس ميماند.

وي در مورد اينکه مبلغ يک ميليارد براي اين آکادمي هزينه شده تصريح کرد: اين مبلغ به اندازه يک بازيکن مليپوش ماست و ارزش دارد که چنين کاري انجام دهيم.

رويانيان در مورد اينکه يکي از پيشکسوتان اعلام کرده انصاريفرد دو ميليارد براي پرسپوليس هزينه داشته و فقط هفت گل زده و اين موضوع باعث شده که با وزير ورزش مسائلي به وجود آيد خاطرنشان کرد: ما مخلص پيشکسوتان هم هستيم اما بايد بگويم به آن بازيکن نصف آن پول را هم ندادم.

وي درباره اينکه آيا به او ماشين داده گفت: والله چنين کاري را نکردهام سپاهان نيستيم که بخواهيم برگهاي را امضاء کنيم و در کنار آن آهن بدهيم تو را به خدا بنويسيد که چنين نبوده است.

رويانيان در مورد اينکه آيا در باشگاه پرسپوليس خواهد ماند، خاطرنشان کرد: من با مالکي آمدم و اگر ميخواهند بردارند ما را با هم بردارند.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس در مورد اينکه چرا مسئولان فدراسيون در افتتاحيه اين آکادمي حضور نداشتند تصريح کرد: من کفاشيان را دعوت کردم اما نيامد. تاج هم از من عذرخواهي کرد. زماني که به عليزاده رئيس آکادمي فدراسيون فوتبال اعلام کردم که بيايد گفت جلسهاي داريم. من به او گفتم اين امر را در اينجا عملي ببيند.

رويانيان در مورد اينکه در آکادميها پارتي زيادي صورت ميگيرد و ميتواند اين قول را بدهد که در اين باشگاه چنين اتفاقي نيافتد، گفت: اين موضوع به خاطر اين است که ما سيستم نداريم وقتي سيستم نداريم بيعدالتي هم ميشود. در کل باشگاههاي ما خطر وجود دارد تنها راه مبارزه با آن ايجاد سيستم است ما نگاه عدالتمحور داريم و ميخواهيم در کنار بزرگان استعداديابي هم صورت بگيرد.

رويانيان درباره اينکه چه زماني ميخواهد حواشي در باشگاه پرسپوليس به پايان برسد، گفت: خدا عاقبت ما را به خير کند فقط بايد به اين مسائل بخنديم و از آن عبور کنيم. من به پستي وابسته نيستم اگر بروم در جاي ديگري فعاليت خواهم کرد و به دنبال کار خود ميروم. حقوق هم دارم از همانجا به پرسپوليس کمک ميکنم. رويانيان در مورد اينکه آيا از اين مسائل خسته نشده يادآور شد: ما که داغون شديم من نه هواداران و نه رسانهها متوجه نشدند که چه اتفاقاتي افتاد.

وي در مورد اينکه آيا ميتواند در مورد مسائل صحبت کند تصريح کرد: نميتوانم راحت مسائل را بگويم. من به وزير ارادت دارم و شايد او را هم تحت فشار گذاشته باشند. تا ساعتي که مرا برنداشته باشند به کار خود ادامه خواهم داد نميدانم چرا پرسپوليسي که در آرامش است اين انفجارها رخ ميدهد شايد کار تيمهاي رقيب باشد اما تا جايي که بتوانم به صورت به کار خود ادامه ميدهم.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس درباره انتقادهايي که کامبوزيا از مديريت پرسپوليس انجام داده، يادآور شد: او هنوز پرسپوليس را نديده آن وقت اين چه حرفهايي است که ميزند. من نميخواهم به او توهين کنم اما هيچ آدم عاقلي چنين حرفهايي را نميزند. من براي آدمها احترام قائل هستم اما او که هنوز نيامده چگونه اين حرفها را ميزند. هيچ مديريت عقلاني چنين حرفهايي را مطرح نميکند او هنوز نيامده و معلوم هم نيست که بيايد.

وي در مورد اينکه کامبوزيا صحبت امروز هم در واکنش به مصاحبه علي دايي مسائلي را مطرح کرده بود و انتقادهايي کرد، خاطرنشان کرد: شايد آقايان کامبوزيا را روي کاغذ آوردند که پرسپوليس را نابود کند به هر کسي که او را آورده ميگويم آخر تو چه کاره هستي که درباره پرسپوليس حرف ميزني، نه مديرعاملي و نه در هيئتمديره هيچ چيز نيستي چرا سرمربي مرا ميکوبي. من فعلاً سکوت ميکنم اما اگر حرف بزنم صحبتهايي را عليه بزرگان خواهم کرد و همه چيز را ميگويم. آخر اين چه حرفهايي است که مي زني.

وي افزود: من اهل ريا و دروغ نيستم و از آن بيزارم نميخواهم دنبال فريبکاري باشم اگر من را نميخواهند مردانه بگويند. من به همه هواداران ميگويم بنده هيچ کاري نکردهام بيايند و من را بردارند چرا نقشه ميکشند. عليه اين و آن حرف ميزنند. راحت بيايند بگويند که ما تو را نميخواهيم.

وي با اشاره به صحبتهاي کامبوزيا گفت: پشهاي روي درخت نشست و بعد به درخت گفت که ميخواهم بلند شوم، مراقب خودت باش، درخت به او گفت آمدنت را نفهميديم که رفتنت را بفهميم.