مرجع خبري رئال مادريد : ايسكو در حالي در برنابئو معارفه شد كه شماره 23 را به تن كرد . شماره اي كه درست ده سال پيش ، بكام در زمان پيوستن به رئال آن را انتخاب كرده بود .
ايسكو پيش از اين هميشه پيراهن 22 را به تن كرده بود اما با توجه به اين كه اين پيراهن در اختيار دي مارياست ، شماره ديگري را بررسي كرد . ايسكو همچنين در برنابئو روپايي زد .