بازيکن تازهوارد و مونتهنگرويي پرسپوليس راهي تستهاي پزشکي شد.

به نقل از سايت باشگاه پرسپوليس، سپانوويچ که مورد تائيد کادرفني قرار گرفته است، امروز به دليل انجام تستهاي پزشکي در تمرين صبح سرخپوشان غايب بود.

او قرار است در نوبت بعدازظهر براي انجام مرحله دوم تستهاي پزشکي اقدام کند و شايد به همين دليل امکان حضور در تمرين بعدازظهر را نيز پيدا نکند.