کارشناس فوتبال خواستههای کارلوس کیروش را منطقی دانست و فدراسیون فوتبال و دولت را اصلیترین رکن در برآورده کردن این خواستهها قلمداد کرد.
بیژن ذوالفقارنسب در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره رعایت نکردن پیش شرطهای کیروش از جانب فدراسیون فوتبال مثل استراحت ندادن به ملیپوشان و تغییر تاریخ آغاز لیگ اظهار کرد: کیروش سه سال در ایران زندگی میکند و به نحوه مدیریت فوتبال ما آگاه است. طبیعتا تعیین چنین پیش شرطهایی هم بر اساس اطلاعاتی است که از فوتبال ما به دست آورده.
مربی سالهای پیشین تیم ملی فوتبال ادامه داد: برای آمادگی کامل در جامجهانی باید اقدامات مناسبی را انجام دهیم. یکی از این اقدامات برنامهریزی مناسب برای لیگ است. قطعا کیروش زمانی که دیده برنامهریزی لیگ جالب نیست، پیششرط گذاشته است. بنابراین باید تغییر نگرش اساسی در برنامهریزی فدراسیون صورت بگیرد و مدیران، تخصصی و دقیقتر کار کنند. باید برنامهای را اعلام کنند که از اجرایی شدنش مطمئناند. در دو سال اخیر بین تیم ملی و سازمان لیگ تنشهایی را شاهد بودیم و در برنامهریزیها مشکل زیادی داشتیم. اگر تغییر روش ایجاد نشود، کیروش بحثهای فراوانی به وجود خواهد آورد. فکر نمیکنم مواردی هم که خواسته است، غیر منطقی باشد.
کارشناس فوتبال با اشاره به این که ملیپوشان به دلیل پشت سرگذاشتن یک فصل و بازی در تیم ملی از لحاظ روحی و جسمانی احتیاج به استراحت دارند، خاطرنشان کرد: اگر کیروش گفته ملیپوشان نباید تا 15 روز تمرین کنند، به فکر آنهاست اما برخی بازیکنان به دلیل نداشتن اطلاعات علمی آن را رعایت نکرده و بلافاصله بعد از بازگشت از کره در تمرین باشگاه خود حاضر شدند. بازیکنان حداقل میتوانستند کیروش را در جریان برنامه تمرینی خود بگذارند. از طرفی هم بازیکنان ساختار بدنی متفاوتی دارند. اگر بازیکن مثل سیدجلال حسینی زودتر از بقیه ملیپوشان شروع به تمرین میکند، به این دلیل است که او ورزشکار سالمی بوده و برنامهریزی منظمی دارد. اگر برنامهای هم به حسینی ندهند، زندگیاش را تامین میکند اما شاید بقیه بازیکنان بدن قوی نداشته باشند و همه اینها مسائل خصوصی فوتبالیست است که با توجه به نوع زندگیاش متفاوت خواهد بود.
ذوالفقارنسب همچنین در پاسخ به این پرسش که تیم ملی برای حضور پر قدرت در جامجهانی چه برنامههایی باید داشته باشد، توضیح داد: کیروش قطعا برنامههایش را در اختیار فدراسیون فوتبال قرار خواهد داد. به اعتقادم برای موفقیت تیم ملی چارهای جز موافقت با خواستههای او نداریم. تیم ملی بر اساس برنامههای کیروش به بودجههایی نیاز خواهد داشت که خود فیفا بخشی از هزینه تیمها را از محل درآمدش به فدراسیونها میدهد اما مشکل اینجاست که این مبلغ بعد از پایان جامجهانی در اختیار فدراسیون قرار میگیرد. همچنین ما باید بقیه بودجه را خودمان تامین کنیم که به نظر من دولت در این زمینه باید همکاری لازم را داشته باشد. تیمهای ملی در سراسر دنیا از حمایت دولتهایشان بهرهمند میشوند و ایران هم نباید از این قاعده مستثنی باشد.
او در ادامه با تاکید بر اهمیت برنامهریزی برای تیم ملی و نقش تاثیرگذار بازی دوستانه در آمادگی تیم به ایسنا گفت: فوتبال ایران جایگاه جهانی پیدا کرده و باید با تیمهایی بازی دوستانه برگزار کنیم که در جامجهانی حضور دارند. ما دیگر باید دور تیمهایی مثل عمان، اردن و ماداگاسکار خط بکشیم و به بازی با تیمهای درجه اول جهان فکر کنیم. همچنین یک اردو در شرایط مشابه کشور برزیل نیاز است. ما میتوانیم در تورنمنتهای چند جانبه مختلف هم حضور پیدا کنیم.